Fördjupad information

Jämförelse mellan statistiken för Svensk banksektor och Svenska bankgrupper

Internationell bankstatistik belyser på olika sätt den svenska banksektorns utlandsrelaterade verksamhet. Statistiken är uppdelad i två delar, Svensk banksektor och Svenska bankgrupper.

Utmärkande för båda delarna är en detaljerad landsfördelning kompletterad med en sektornedbrytning av den som bankerna gör affärer med. Båda delarna avser utestående tillgångar och i viss mån skulder vid kvartalets slut.

Den huvudsakliga skillnaden mellan de två delarna är att statistiken över Svensk banksektor avser verksamhet som bedrivs av banker i Sverige medan statistiken över Svenska bankgrupper omfattar hela den svenska bankgruppens (koncernens)[1] verksamhet. Definitionsmässigt följer statistiken över Svensk banksektor det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS) och Betalningsbalansen medan Statistiken över Svenska bankgrupper ligger närmare koncernredovisningen och tillsynsrapporteringen i Kapitaltäckningsdirektivet.[2]

För Svensk banksektor ingår endast verksamhet som bedrivs av Monetära finansinstitut registrerade i Sverige, något som gäller både svenskägda banker och utländska bankgrupper med filialer eller dotterbolag i Sverige[3]. Däremot ingår inte verksamhet som bedrivs i svenskägda bankers utländska döttrar eller filialer. Tillgångar och skulder mot andra banker inom samma bankgrupp ingår i statistiken, då dessa företag ses som separata enheter.

Svenska bankgrupper består ofta av ett företag med banklicens och företag med tillstånd som kreditmarknadsföretag, som bostadsinstitut och finansbolag, samt utländska dotterbanker[4]. Ett lån från banken till bostadsinstitutet inom samma grupp eller från banken till utländsk dotter ingår därmed i statistiken över Svensk banksektor. Genom att separera verksamhet som bedrivs i företag i Sverige så hanteras även bankernas filialer i utlandet som fristående företag och lån och skulder mot dem ingår därför också.

Statistiken för Svenska bankgrupper avser banker där moderföretaget står under svensk tillsyn. Här ingår exempelvis de svenska storbankerna. Statistiken avser all verksamhet i gruppen och omfattar därför både banker och andra företag i Sverige såväl som i utlandet. Utlandsägda banker ingår dock inte, oavsett om verksamheten bedrivs i form av dotterbolag eller filialer i Sverige. Eftersom Svenska bankgrupper avser hela gruppens verksamhet exkluderas tillgångar och skulder mellan företag inom samma bankgrupp. Tillgångar och skulder mellan bank och bostadsinstitut i samma grupp eller mellan svenska moderbanken och utländska döttrar ingår därför inte.

I bild 1 nedan visas hur statistiken för Svensk banksektor och Svenska bankgrupper överensstämmer och vilka skillnader som finns. Svenskägda banker i Sverige avser verksamhet som bedrivs inom Sverige av svenskägda banker, här ingår exempelvis svenska storbankerna men inte den verksamhet de bedriver via utländska botterbolag eller filialer. Bankernas koncernfordringar, det vill säga tillgångar mot företag i samma bankgrupp eller mot egna filialer i utlandet, ingår inte i denna kategori.

Utlandsägda banker avser döttrar och filialer i Sverige till utländska banker, här ingår också dessa bankers tillgångar och skulder till den utländska modern eller andra företag i samma bankgrupp.

Svenskägda bankers koncernfordringar avser tillgångar mot företag inom samma koncern för de svenskägda bankernas verksamhet i Sverige. Detta omfattar både tillgångar mot koncernföretag i Sverige som utländska döttrar och egna filialer.

I Svenskägda banker i utlandet ingår verksamhet via svenskägda bankers döttrar och filialer i utlandet.

Svenskägda banker, övrigt avser skillnader för svenskägda banker som inte beror på någon av de andra orsakerna. Då statistiken består av två separata insamlingar från de största bankerna i Sverige inom respektive område kan urvalet av banker som rapporterar potentiellt påverka. Alla banker som rapporterar Svenska bankgrupper rapporterar dock i dagsläget även statistik för Svensk banksektor för alla eller vissa av bankerna inom gruppen. Företag som ingår i en bankgrupp men som inte är kreditmarknadsföretag eller som inte är så stora att de behöver rapportera statistik för Svensk banksektor ingår under övrigt. Under övrigt ingår också skillnader som beror på olika definitioner i respektive del, exempelvis hur tillgångar och skulder får kvittas mot varandra och hur korta positioner ska rapporteras.

Bild 1. Jämförelse mellan Svensk banksektor och Svenska bankgrupper

Fordringar exklusive derivat. Miljarder kronor (2023 kvartal 2)

Diagram: Jämförelse mellan Svensk banksektor och Svenska bankgrupper

Anm. I "Svenskägda banker, övrigt" ingår bl.a. svenska döttrar som inte rapporterar till statistiken Svensk banksektor och skillnader som uppstår beroende på hur kvittningar av tillgångar och skulder får tillämpas i Svensk banksektor respektive Svenska bankgrupper.
Källa: Sveriges riksbank.

Bild 2 nedan ger en stiliserad bild av hur en fordran, till exempel ett lån, redovisas i statistiken för Svensk banksektor och Svenska bankgrupper. Exemplet utgår från en svensk bankgrupp som förutom banken har ett bostadsinstitut som svenskt dotterbolag, en bankfilial i utlandet och en utländsk dotterbank. Exempelvis ingår utlåning mellan en svensk bank och ett svenskt bostadsinstitut i statistiken för Svensk banksektor men ingår inte i statistiken för Svenska bankgrupper.

Bild 2. Stiliserat exempel på hur en tillgång eller skuld redovisas i Svensk banksektor respektive Svenska bankgrupper

Fyra cirklar med bankikoner i Sverige och utlandet samt två med hushåll, företag och banker. Pilar visar vilken fodran som ingår i vilken statistik.

 


Fotnot

[1] För banker finns en skillnad mellan begreppet koncern som används i redovisningen och konsoliderad situation som används i tillsynsrapportering där den huvudsakliga skillnaden är att konsoliderad situation inte inkluderar icke-finansiella företag eller försäkrings- och pensionsföretag i koncernen. I statistiken över Svenska bankgrupper är det konsoliderad situation som avses med grupp.

[2] Finansmarknadsstatistiken över MFI:s tillgångar och skulder skiljer sig både från Svensk banksektor och Svenska bankgrupper då den omfattar svenskägda banker inklusive deras verksamhet via filialer i utlandet (det vill säga juridisk person) samt utlandsägda bankers döttrar och filialer i Sverige.

[3] Ett dotterbolag är en egen juridisk person medan en filial ingår i samma juridiska person som modern/huvudkontoret. Utländska filialer i Sverige har dock ett eget organisationsnummer.

[4] Här används bank som beteckning för både företag med banklicens och företag med tillstånd som kreditmarknadsföretag.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-01-23