Vägen till ett penningpolitiskt beslut

Direktionen har fem schemalagda penningpolitiska möten under ett år (från och med 2020). På dessa möten fattas beslut om reporäntan. Efter varje möte publiceras ett pressmeddelande som redogör för det penningpolitiska beslutet, Riksbankens konjunktur- och inflationsutsikter och den framtida penningpolitik som direktionen anser vara väl avvägd. Då publiceras också en penningpolitisk rapport som på ett mer utförligt sätt redogör för Riksbankens syn på de ekonomiska utsikterna.

Direktionens penningpolitiska möten läggs fast ungefär ett halvår i förväg, dels som hållpunkter i det interna arbetet, dels för att informera allmänheten och andra som regelbundet följer utvecklingen av penningpolitiken.

Underlagen för besluten

Prognosarbetet inför varje penningpolitiskt möte inleds med att avdelningen för penningpolitik (APP) analyserar ny statistik och nya händelser som inträffat i ekonomin. Avdelningen tar sedan fram en huvudprognos för hur inflationen, reporäntan och ekonomin kommer att utvecklas. I detta arbete används olika modeller som ett stöd. Modellerna används framförallt för att ta fram alternativa prognoser för reporäntan, inflationen och ekonomin. Dessa alternativa scenarier visar hur utvecklingen blir om speciella händelser i ekonomin inträffar eller om penningpolitiken förs på ett annat sätt än det som antas i huvudprognosen. På ett relativt tidigt stadium i processen presenterar APP sina prognosalternativ för direktionen vid ett möte i den så kallade penningpolitiska beredningsgruppen. Vid mötet förs en diskussion mellan direktionsledamöterna och tjänstemän från avdelningen om huvudprognosen och de alternativa scenarierna.

APP fortsätter därefter sitt arbete och sammanställer ett dokument som är ett första utkast av den penningpolitiska rapporten. Detta dokument redovisas vid ett direktionsmöte, där direktionen fortsätter att diskutera de olika prognosalternativen och hur de ska redogöras för i den penningpolitiska rapporten. Det redaktionella arbetet med den penningpolitiska rapporten fortsätter men först efter det penningpolitiska mötet justeras texten slutgiltigt. Den penningpolitiska rapporten publiceras på Riksbankens webbplats samtidigt som beslutet om reporäntan offentliggörs, normalt dagen efter det penningpolitiska mötet.

Med stöd av de underlag som beskrivits ovan lägger direktionen fast en gemensam syn på en väl avvägd penningpolitik med hänsyn till inflationen och den realekonomiska utvecklingen under prognosperioden. Naturligtvis förekommer från och till olika uppfattningar inom direktionen om hur inflationen och realekonomin kommer att utvecklas och därmed vad en väl avvägd penningpolitik innebär. I sådana fall är det majoritetens syn som återges i beslutet och i den penningpolitiska rapporten.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-12-30