E-krona

Riksbanken undersöker om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till kontanter, en så kallad e-krona. Precis som kontanterna skulle e-kronan ges ut av Riksbanken och vara tillgänglig för alla. Det finns ännu inget beslut om att ge ut e-kronor.

E-kronor – statliga pengar i digital form

Idag har allmänheten tillgång till svenska kronor i form av statligt utgivna kontanter samt digitala pengar utgivna av affärsbankerna. I takt med att kontanter används allt mindre finns det en risk att allmänheten i framtiden inte längre har tillgång till och kan betala med statligt utgivna pengar. Därför undersöker Riksbanken möjligheten att ge e-kronor – digitala centralbankspengar (internationellt används begreppet CBDC, central bank digital currency).

Riksbanken anser att e-kronor skulle kunna bidra till att stärka betalningssystemets motståndskraft. Det är viktigt att ha tillgång till en alternativ betalningsform vid allvarliga störningar i bankernas eller kortföretagens system. E-kronan skulle kunna fylla samma uppgift som kontanterna hittills har gjort – att erbjuda ett statligt betalningsalternativ som är tillgängligt för alla och som kompletterar utbudet av betalningstjänster från den privata sektorn. Genom att tillhandahålla e-kronor och därmed en alternativ infrastruktur för betalningar kan Riksbanken dessutom ge andra aktörer än banker direkt tillgång till en betalningsinfrastruktur där de kan erbjuda betaltjänster till sina kunder. Detta underlättar för mindre och nya aktörer att konkurrera vilket gynnar innovation.

Att förse allmänheten med centralbankspengar i form av sedlar och mynt är en viktig del i Riksbankens uppdrag att se till att svenska betalningar är säkra och effektiva. Att tekniken utvecklas förändrar inte det uppdraget. Kontanterna behöver helt enkelt anpassas till dagens teknik. Därför tycker Riksbanken att det kan finnas anledning att ge ut svenska kronor digitalt i form av e-kronor.

En e-krona skulle fungera tillsammans med existerande betalningssystem och 1 e-krona skulle vara lika mycket värd som en fysisk 1-krona eller en krona på ett privat bankkonto.

Om Riksbankens e-kronaprojekt

Riksbanken startade e-kronaprojektet 2017 för att analysera behovet av en e-krona. Projektet har haft dialog med flera nationella och internationella aktörer för att få deras syn på en e-krona, sett över förslag på lämplig teknik och tittat på vilka legala frågeställningar som måste tas om hand för att Riksbankens mandat att ge ut en e-krona ska vara tydligt.

E-kronapiloten – ta fram en teknisk lösning för e-kronan

2020 gick Riksbanken in i en mer praktisk fas i e-kronaprojektet. För att testa hur en e-krona skulle kunna se ut och fungera startade Riksbanken ett arbete, en e-kronapilot, tillsammans med företaget Accenture för att bygga en möjlig teknisk plattform för e-kronan. Projektets mål är att Riksbanken ska lära sig mer om hur en teknisk lösning för en e-krona skulle kunna fungera. Genom att testa denna tekniska lösning kan Riksbanken lära sig mer om lösningens möjligheter men även använda den som bas i jämförelser med andra tekniska lösningar och modeller för en eventuell e-krona.

Nästa steg i e-kronaprojektet

Under 2022 fortsätter Riksbanken arbetet med:

  • Att utreda behovet och effekterna av en e-krona på svensk ekonomi.
  • Tester av den tekniska lösningen för e-kronan inom e-kronapiloten.
  • Att utreda om och i så fall hur en e-krona skulle påverka svensk lagstiftning och Riksbankens uppdrag.
  • Att jämföra olika tekniska lösningar och modeller för en e-krona.
  • Att förbereda för en eventuell upphandling av en utgivningsbar e-krona.

Rapporter om e-kronan

Inom e-kronaprojektet har Riksbanken tagit fram fyra rapporter där du kan läsa om projektets analys och slutsatser så här långt.

Fördjupad läsning om e-kronan

I Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik har vi publicerat två specialnummer om e-kronan:

Politiskt beslut att införa e-kronor i Sverige eller inte – utredning pågår

Frågan om Sverige ska introducera en statligt utgiven digital krona är en fråga som kommer att beröra hela samhället, och det är i slutändan ett politiskt beslut att införa e-kronor i Sverige eller inte.  

Det pågår en utredning om statens roll på betalningsmarknaden och behovet av digitala centralbankspengar. Läs mer på regeringens webbplats: Statens roll på betalningsmarknaden - Regeringen.se


 

Uppdaterad 2022-01-11