E-krona

Användningen av sedlar och mynt minskar i samhället. Samtidigt pågår en snabb teknisk utveckling när det gäller elektroniska pengar och betalningssätt. Riksbanken ser möjliga problem med att kontanterna marginaliseras och har därför initierat ett pilotprojekt för att ta fram ett förslag till teknisk lösning för kronor i elektronisk form, så kallade e-kronor. Det har ännu inte tagits några beslut om att ge ut e-kronor.

Riksbanken har i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende, ett uppdrag som kan bli svårare om kontanter i framtiden inte längre används som betalningsmedel av flertalet hushåll och företag. Riksbanken behöver därför fundera över vilken roll banken bör ha i en allt mer digital värld. Som ett led i detta startade vi under våren 2017 ett projekt som undersöker möjligheten för Riksbanken att ge ut en digital centralbankspeng, en så kallad e-krona.

En e-krona skulle ge allmänheten tillgång till ett digitalt komplement till kontanter där staten står som garant för pengarnas värde. I dag erbjuder Riksbanken endast bankerna och övriga deltagare i RIX digitala pengar. Övriga digitala pengar i samhället är privata bankpengar som ges ut av affärsbankerna (läs mer på sidan: Vad är pengar?).

Riksbankens e-kronaprojekt

Inom e-kronaprojektet har Riksbanken analyserat behovet av en e-krona. Projektet har haft en dialog med flera nationella och internationella aktörer för att få deras syn på en e-krona, sett över förslag på lämplig teknik och tittat på vilka legala frågeställningar som måste tas om hand för att Riksbankens mandat att ge ut en e-krona ska vara tydligt.

E-kronaprojektet har tagit fram två rapporter där du kan läsa om projektets analys och slutsatser så här långt.

Det har också getts ut specialnummer om e-kronan i tidskriften Penning- och valutapolitik:

Nästa steg – en teknisk lösning för e-kronan

Frågan om Sverige ska introducera en statligt utgiven digital krona är en fråga som kommer att beröra hela samhället. Riksbanken har därför gett ett förslag till Riksdagen (en framställan) om att behovet av en e-krona behöver utredas av en grupp experter inom olika områden, läs mer på sidan: Riksbanken föreslår att begreppet lagligt betalningsmedel ses över. Riksdagen håller med Riksbanken om att det behövs en utredning, läs mer på Riksdagens webbplats: Statens roll på den digitala betalningsmarknaden bör utredas.

I Riksbankens fortsatta arbete kommer dialog med allmänheten, aktörer på betalningsmarknaden och andra myndigheter att vara viktigt. Det finns inget beslut om att ge ut eller inte ge ut en e-krona, men Riksbanken fortsätter att utreda möjligheterna att ge ut en e-krona för att öka kompetensen och på så sätt vara bättre förberedd för att möta en ny digital betalningsmarknad.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-12-13