E-krona

Riksbanken undersöker om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till kontanter, en så kallad e-krona. Precis som kontanterna skulle e-kronan ges ut av Riksbanken och vara tillgänglig för alla. Det finns ännu inget beslut om att ge ut e-kronor.

E-kronor – statliga pengar i digital form

Idag har allmänheten tillgång till svenska kronor i två former –  statligt utgivna pengar i form av kontanter, det vill säga sedlar och mynt, och digitala pengar utgivna av privata aktörer. Av de privat utgivna pengarna är inlåning hos affärsbankerna vanligast, men det finns också elektroniska pengar även om dessa inte är lika vanliga i Sverige. (Läs mer om olika former av pengar på sidan Vad är pengar?). I takt med att kontanter används allt mindre finns det en risk att allmänheten i framtiden inte längre har tillgång till och kan betala med statligt utgivna pengar. Därför undersöker Riksbanken möjligheten att ge ut så kallade e-kronor – digitala centralbankspengar (internationellt används begreppet CBDC, central bank digital currency).

E-kronor skulle kunna säkerställa att vi bevarar flera av kontanternas funktioner i en framtid där kontanter inte längre används. En sådan funktion är möjligheten att kunna växla varje insatt krona i en svensk bank till pengar utgivna av Riksbanken. Det är viktigt då det gör att en krona är lika mycket värd oavsett i vilken bank den finns. Riksbanken och andra centralbanker brukar uttrycka det som att kontanter och digitala centralbankspengar säkerställer att vi har ett enhetligt penningsystem.

Riksbanken anser att e-kronor dessutom kan förstärka motståndskraften på betalningsmarknaden. De skulle komplettera utbudet av pengar och betalningstjänster från den privata sektorn. Det är viktigt att det finns flera alternativ vid allvarliga störningar i bankernas eller kortföretagens system. E-kronor skulle även bidra till att förnya betalningsmarknaden. Genom att tillhandahålla e-kronor kan Riksbanken ge andra aktörer än banker direkt tillgång till en alternativ betalningsinfrastruktur där de kan erbjuda betaltjänster till sina kunder. Detta kan underlätta för mindre och nya aktörer att utveckla nya innovativa lösningar och produkter.

Att förse allmänheten med centralbankspengar i form av sedlar och mynt är en viktig del i Riksbankens uppdrag att se till att det går att göra betalningar på ett säkert och effektivt sätt. Att tekniken utvecklas förändrar inte det uppdraget. Kontanterna behöver kompletteras med en ny form av statliga pengar anpassade till dagens teknik. Därför tycker Riksbanken att det kan finnas anledning att ge ut svenska kronor digitalt i form av e-kronor.

Om Riksbankens e-kronaprojekt

Riksbanken startade e-kronaprojektet 2017 för att analysera behovet av en e-krona. Projektet har haft dialog med flera nationella och internationella aktörer för att utbyta erfarenheter, kartlagt olika tekniska lösningar och tittat på vilka legala frågeställningar som måste tas om hand för att Riksbankens mandat att ge ut en e-krona ska vara tydligt.

E-kronapiloten – testar en teknisk lösning för e-kronan

2020 gick Riksbanken in i en mer praktisk fas i e-kronaprojektet. För att testa hur en e-krona skulle kunna se ut och fungera startade Riksbanken, en e-kronapilot, tillsammans med företaget Accenture för att bygga en möjlig teknisk plattform för e-kronan. Projektets mål är att Riksbanken ska lära sig mer om hur en teknisk lösning för en e-krona skulle kunna fungera. Genom att testa denna tekniska lösning kan Riksbanken lära sig mer om lösningens möjligheter men även använda den som bas i jämförelser med andra tekniska lösningar och modeller för en eventuell e-krona.

Nästa steg i e-kronaprojektet

Under 2023 fortsätter Riksbanken arbetet med:

  • Att utreda effekterna av en e-krona på svensk ekonomi.
  • Tester av den tekniska lösningen för e-kronan inom e-kronapiloten med fokus på offline-betalningar.
  • Att utreda om och hur en e-krona påverkar Riksbankens nuvarande uppdrag och vilka lagändringar som behövs för att Riksbanken ska kunna ge ut e-kronor.
  • Att ha en dialog mellan olika myndigheter och marknaden till exempel via det externa dialogforumet som startades 2022.
  • Användarstudier mot slutanvändare och handlare.
  • Att följa utvecklingen internationellt.

Rapporter om e-kronan

Inom e-kronaprojektet har Riksbanken tagit fram fem rapporter där du kan läsa om projektets analys och slutsatser så här långt.

Fördjupad läsning om e-kronan

I Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik har vi publicerat två specialnummer om e-kronan:

Politiskt beslut att införa e-kronor i Sverige eller inte

I slutändan är det ett politiskt beslut att införa e-kronor i Sverige eller inte. I en utredning om statens roll på betalningsmarknaden, som presenterades i mars 2023, framgår att: ”Utredningen bedömer att det i dag inte finns tillräckliga samhällsbehov av att Riksbanken ger ut en s.k. e-krona. Omvärldsförändringar kan föranleda en annan bedömning i framtiden. Riksbanken bör fortsätta att utvärdera förutsättningarna för en e-krona och återkomma med en framställning till riksdagen under 2024 med en bedömning av om det finns tillräckliga skäl att införa en e-krona.”

 

Uppdaterad 2023-08-23