E-krona

Användningen av sedlar och mynt minskar i samhället. Samtidigt pågår en snabb teknisk utveckling när det gäller elektroniska pengar och betalningssätt. Riksbanken utreder därför om kronor behöver ges ut i elektronisk form, så kallade e-kronor. Det har ännu inte tagits några beslut om att ge ut e-kronor.

Riksbanken har i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende, ett uppdrag som kan bli svårare om kontanter i framtiden inte längre används som betalningsmedel av flertalet hushåll och företag. Riksbanken behöver därför fundera över vilken roll banken bör ha i en allt mer digital värld. Som ett led i detta startade vi under våren 2017 ett projekt som undersöker möjligheten för Riksbanken att ge ut en digital centralbankspeng, en så kallad e-krona.

En e-krona skulle ge allmänheten tillgång till ett digitalt komplement till kontanter där staten står som garant för pengarnas värde. I dag erbjuder Riksbanken endast bankerna och övriga deltagare i RIX digitala pengar. Övriga digitala pengar i samhället är privata bankpengar som ges ut av affärsbankerna (läs mer på sidan: Vad är pengar?).

Riksbankens e-kronaprojekt

Inom e-kronaprojektet har Riksbanken analyserat behovet av en e-krona. Projektet har haft en dialog med flera nationella och internationella aktörer för att få deras syn på en e-krona, sett över förslag på lämplig teknik och tittat på vilka legala frågeställningar som måste tas om hand för att Riksbankens mandat att ge ut en e-krona ska vara tydligt.

E-kronaprojektet har tagit fram två rapporter där du kan läsa om projektets analys och slutsatser så här långt.

Nästa steg – en teknisk lösning för e-kronan

Riksbankens e-kronaprojekt föreslår i sin senaste rapport att Riksbanken:

  • Börjar utforma en teknisk lösning för en e-krona för att kunna pröva vilka lösningar som är användbara och möjliga att förverkliga
  • Tar fram förslag på lagändringar som behövs för att tydliggöra Riksbankens mandat och en e-kronas legala ställning
  • Fortsätter utreda de ekonomiska aspekterna av en e-krona

Frågan om Sverige ska introducera en statligt utgiven digital krona är en fråga som kommer att beröra hela samhället. En fortsatt dialog med allmänheten, aktörer på betalningsmarknaden och andra myndigheter kommer att vara viktigt. Inga beslut är fattade om att ge ut eller inte ge ut en e-krona, men genom att fortsätta utreda möjligheterna att ge ut en e-krona förbereder Riksbanken en möjlig väg att kunna möta en ny digital betalningsmarknad.

Uppdaterad 2018-10-18