Motparter

Riksbanken genomför penningpolitiken genom att göra transaktioner med sina motparter. Nedan finns information om Riksbankens olika kategorier av motparter och om de krav som Riksbanken ställer på dem.

För att uppfylla sina uppdrag inom penningpolitiken och likviditetsförsörjningen i svenska kronor har Riksbanken olika kategorier av motparter:

Det är endast de penningpolitiska motparterna som har tillgång till det penningpolitiska styrsystemet och de penningpolitiska instrumenten - stående faciliteter och marknadsoperationer. I Riksbankens marknadsoperationer som omfattar köp och försäljningar av statsobligationer genom anbudsförfaranden på andrahandsmarknaden kan dock även Riksgäldens återförsäljare av statsobligationer delta.

Enligt riksbankslagen kan Riksbanken göra transaktioner med finansiella företag. I Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument preciseras att endast RIX-deltagare som är kreditinstitut enligt EU-rätten och som har säte eller filial i Sverige kan ansöka om att bli penningpolitiska motparter. Anledningen till att Riksbanken ställer krav om deltagande i RIX för att vara penningpolitisk motpart är att det skulle skapa onödig operationell osäkerhet i de penningpolitiska transaktionerna om en penningpolitisk motpart inte var RIX-deltagare och därmed skulle behöva agera via en korrespondentbank.

Krav på motparter

Riksbanken ställer krav som potentiella motparter måste uppfylla vid ansökningstillfället, liksom löpande krav på alla motparter. Det handlar dels om generella krav för alla typer av motparter, dels om särskilda krav för penningpolitiska motparter. Om kraven inte uppfylls kan det i förlängningen leda till att motparten tillfälligt eller permanent stängs av.

Bland de generella kvalifikationskraven på Riksbankens motparter finns krav på att de ska stå under betryggande tillsyn och uppfylla de regler som gäller i det land där motparten har sitt säte. För att ett institut ska accepteras som RIX-deltagare måste det ha operationell förmåga att delta i RIX och att genomföra transaktioner i RIX på ett effektivt sätt. Riksbanken förväntar sig att en RIX-deltagare har säkra tekniska system och att deltagaren fullgör alla sina skyldigheter relaterade till lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

En penningpolitisk motpart ska även ha operativ förmåga att agera som en sådan. Detta innebär bland annat att motparten ska ha förmåga att agera på relevanta marknader, att träffa affärsavslut med Riksbanken och andra penningpolitiska motparter samt att genomföra transaktioner. Det innebär även att motparten har tillgång till de systemstöd som krävs och att den kan hantera de risker som verksamheten medför.

De penningpolitiska motparterna ska även agera på ett sätt som främjar Riksbankens möjligheter att styra marknadsräntorna. Penningpolitiska motparter förväntas delta aktivt i den dagliga likviditetsutjämningen på dagslånemarknaden. De förväntas även bidra till att öka Riksbankens kunskap om hur de finansiella marknaderna fungerar. Penningpolitiska motparter ska bland annat rapportera information till Riksbanken om sina genomförda transaktioner på penningmarknaden.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-15