System i den finansiella infrastrukturen

Den finansiella infrastrukturen utgörs av betalningssystem, värdepapperscentraler, centrala motparter och transaktionsregister. Utöver dessa finns det företag som är av särskild betydelse för den finansiella infrastrukturen i Sverige.

Vilka system ska Riksbanken övervaka?

Enligt riksbankslagen ska Riksbanken övervaka finansiella infrastruktursystem som tillhandahåller avvecklings-, betalnings- och clearingsystem, kontoföring av finansiella instrument och transaktionsregister.

Riksbanken ska även övervaka annan verksamhet som är av särskild betydelse för den finansiella infrastrukturen i Sverige. Riksbanken utgår ifrån tre kriterier som stöd för att kunna identifiera verksamheter som ska övervakas:

  • Väsentlighet: Verksamhet som är väsentlig för att den finansiella infrastrukturen ska kunna tillhandahålla sina tjänster och/eller som är en förutsättning för att generera väsentliga flöden av betalningar och/eller värdepapper till den finansiella infrastrukturen samt som är svår att ersätta.
  • Sammanlänkning: En aktör som är sammanlänkad med den finansiella infrastrukturen och eventuellt också dess deltagare.
  • Koncentration: En aktör som, ensam eller tillsammans med ett fåtal andra aktörer, tillhandahåller tjänster till flera finansiella infrastrukturer och eventuellt också deras deltagare.

Betalningssystem

Betalningssystem överför medel mellan användarna av systemet. Det finns två typer av betalningssystem: system för stora betalningar och system för massbetalningar. System för stora betalningar är system som hanterar till värdet stora betalningar som har hög prioritet. RIX är systemet för stora betalningar i Sverige. Massbetalningssystem är system som hanterar stora volymer betalningar till lägre värde, såsom konto-till-konto-överföringar, autogiro, Swish-betalningar och kortbetalningar. Bankgirot är ett exempel på ett företag som tillhandahåller ett sådant system.

Värdepapperscentral

Värdepapperscentraler driver system för avveckling av värdepapperstransaktioner, tillhandahåller värdepapperskonton, förvarar värdepapper i elektronisk form (dematerialiserade värdepapper) och spelar en viktig roll för att utföra olika typer av bolagshändelser som till exempel utdelningar. Euroclear Sweden är Sveriges värdepapperscentral.

Central motpart

En central motpart går in som säljare till alla köpare och köpare till alla säljare för att ta på sig den motpartsrisk som uppstår vid handel med värdepapper. Förutom motpartsrisker hanterar den centrala motparten också clearingen av värdepapperstransaktionerna. Eftersom den centrala motparten går in som säljare och köpare i många transaktioner finns möjligheter att dra nytta av nettning och därmed effektivisera clearingen.

Transaktionsregister

Transaktionsregister är centraliserade databaser med transaktionsdata. Finansiella aktörer måste rapportera transaktioner till transaktionsregister enligt lag.

System i den svenska finansiella infrastrukturen

Nedan beskrivs de system som hanterar betalningar och avveckling av finansiella instrument och som övervakas av Riksbanken. Dessa system utgör hörnstenarna i den svenska finansiella infrastrukturen.

RIX är betalningssystemet för stora betalningar och knutpunkten i den svenska finansiella infrastrukturen då RIX hanterar betalningar till och från bankernas konton.

Bankgirocentralen BGC AB (Bankgirot) tillhandahåller ett betalningssystem för massbetalningar.

Euroclear Sweden AB (Euroclear Sweden) är värdepapperscentral vilket innebär att Euroclear Sweden clearar och avvecklar transaktioner från aktiemarknaden och räntemarknaden. Även vissa transaktioner från derivatmarknaden avvecklas hos Euroclear Sweden.

NasdaqClearing AB är central motpart och bedriver central motpartsclearing för aktie-, ränte- och råvaruderivat samt repor och hanterar därmed den risk som en öppen position mot en transaktionsmotpart för med sig.

Cboe Clear Europe är central motpart till ett flertal europeiska handelsplatser. I Sverige clearar Cboe Clear Europe aktietransaktioner från börsen i Stockholm (Nasdaq Stockholm) och från handelsplattformen Nasdaq First North.

LCH.Clearnet är en central motpart som hanterar olika finansiella instrument i olika valutor, bland annat ränteswappar och aktier denominerade i svenska kronan.

CLS (Continuous Linked Settlement) är ett valutaavvecklingssystem som är konstruerat för att eliminera avvecklingsrisken ("principal risk") vid valutatransaktioner.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) tillhandahåller nätverk och meddelandestandarder för finansiella transaktioner.

Finansiell ID Teknik BID AB tillhandahåller e-legitimationen BankID som används för identifiering och signering vid betalningar.

Getswish AB tillhandahåller mobilapplikationen Swish för överföring av pengar där betalarens och mottagarens konton debiteras, respektive krediteras, direkt.

Dataclearingen är Bankföreningens överföringssystem för betalningar mellan konton i olika banker och kreditmarknadsbolag. Bankgirot ansvarar för driften av Dataclearingen.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-05-29