Innehav av värdepapper i svenska kronor

Riksbanken köpte värdepapper för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin och ge stöd åt återhämtningen och inflationen. Riksbankens program på 700 miljarder kronor för utökade köp av värdepapper löpte ut den 31 december 2021. Köpen under 2022 inriktades på att kompensera för värdepapper som förföll. Från och med 2023 genomförs inga ytterligare köp.

De värdepapper som Riksbanken köpte var statsobligationer, statsskuldväxlar, säkerställda obligationer (bostadsobligationer), företagscertifikat, kommunobligationer och företagsobligationer. Från och med april 2023 säljer Riksbanken statsobligationer, se Försäljning av statsobligationer.

På den här sidan redovisas sammanställningar över hur Riksbankens totala innehav respektive totala köp av värdepapper, uppdelat på de olika värdepappersslagen, utvecklats sedan köpen inleddes i mars 2020. Vidare redovisas förändringen av innehavet under den senaste månaden, uppdelat på de olika värdepapperslagen. Slutligen redovisas sammanställd information om Riksbankens innehav av olika värdepapper relaterat till utestående stock på marknaden av respektive värdepapper. Uppgifterna på sidan redovisas i nominella belopp, det vill säga värdet vid förfall som inte påverkas av variation i marknadsräntor. 

Innehav av värdepapper

Här redovisas Riksbankens totala innehav av värdepapper. Innehavet är nettosumman av köpta värdepapper, det vill säga den totala summan av köpta värdepapper minskat med sålda (statsobligationer) och förfallna värdepapper vid varje tidpunkt. Uppgifterna redovisas i nominella belopp och utgår från transaktionsdatumet för Riksbankens köp eller försäljning av obligationerna.

Innehav av värdepapper

Diagram: Innehav av värdepapper

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av respektive värdepapper vid varje tidpunkt. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor och redovisas i nominella belopp. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

*Innehavet av statsobligationer inkluderar de statsobligationer som Riksbanken köpte före mars 2020 i enlighet med direktionens beslut 2012, de statsobligationer som Riksbanken köpt sedan februari 2015 i syfte att göra penningpolitiken mer expansiv och de statsobligationer som Riksbanken köpt sedan mars 2020 som en del i de coronarelaterade åtgärderna. Därtill återspeglar innehavet av statsobligationer de förfall som uppstått genom åren samt de försäljningar som inleds i april 2023.

Köp av värdepapper under coronapandemin

Här redovisas Riksbankens totala köp av värdepapper vid varje tidpunkt sedan början av mars 2020. Uppgifterna redovisas i nominella belopp och utgår från transaktionsdatumet för Riksbankens köp av obligationerna. Notera att köpen av värdepapper upphörde i december 2022 och sedan dess uppdateras inte diagrammet nedan. 

Köp av värdepapper

Diagram: Köp av värdepapper

Diagrammet visar, vid varje tidpunkt, Riksbankens totala köp av värdepapper under coronapandemin i miljarder svenska kronor och redovisas i nominella belopp. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank

Riksbankens innehav av värdepapper jämfört med den utestående stocken på marknaden

Här redovisas Riksbankens innehav av värdepapper jämfört med den utestående stocken på marknaden. Den utestående stocken som visas i diagrammet har hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB). Den utestående stocken för statsobligationer, statsskuldväxlar, säkerställda obligationer, och kommunobligationer visar hela den utestående stocken på svenska marknaden. Den utestående stocken för företagsobligationer och företagscertifikat visar utestående stocken för s.k. icke-finansiella företag i svenska kronor. Endast svenska emittenter ingår i siffrorna.

Riksbankens innehav av värdepapper jämfört med den utestående stocken på marknaden

Diagram: Innehav_och_utestående_stock.csv

Diagrammet visar Riksbankens innehav i respektive värdepapperstyp jämfört med den totala utestående stocken för respektive värdepapperstyp på svenska marknaden med en månads fördröjning. Siffrorna visas i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank och Statistiska Centralbyrån (SCB).

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-07-01