Swestr

Swestr (Swedish krona Short Term Rate) är en referensränta som beräknas och publiceras av Riksbanken. Referensräntor fyller en viktig funktion i det finansiella systemet i Sverige och i andra länder och används som ett gemensamt riktmärke vid prissättning av finansiella kontrakt. Swestr är en transaktionsbaserad referensränta som Riksbanken beräknar utifrån transaktioner som genomförs på penningmarknaden från en bankdag till nästa i svenska kronor.

Swestr testperiod:
Under en cirka sex månader lång testperiod, med start den 27 januari 2021, kommer en preliminär notering för Swestr att publiceras varje svensk bankdag. Swestr ska inte användas i finansiella kontrakt under testperioden.

Swestr 2021-05-06

-0,092%
  • Volym26 920 MSEK
  • Antal transaktioner33
  • Antal rapportörer5
  • BeräkningsmetodNormal

Beräkningsmetod

Syftet med testperioden är att marknadsaktörer ska bekanta sig med Swestr samt att ge både rapportörerna och Riksbanken möjlighet att testa sina rutiner för rapportering, datakontroll och beräkning under denna period. En kvalitetssäkrad och officiell referensränta börjar publiceras efter testperioden. Den officiella referensräntan är avsedd för att användas i finansiella kontrakt. 

Svar på vanliga frågor om Swestr och referensräntor

Vad är Swestr?

Swestr (Swedish krona Short Term Rate) är en ny referensränta som beräknas och publiceras av Riksbanken. Referensräntor fyller en viktig funktion i det finansiella systemet i Sverige och i andra länder. Referensräntor används som ett gemensamt riktmärke, eller ett basvärde, vid prissättning av finansiella kontrakt som räntederivat, valutaderivat och räntebärande värdepapper. Referensräntor används även vid prissättning av lån med rörlig ränta, i Sverige främst vid lån till företag.

Swestr är en transaktionsbaserad referensränta på den kortaste löptiden. Det innebär att den baseras på transaktioner som genomförs i svenska kronor från den aktuella bankdagen till nästa, och som har rapporterats in till Riksbanken av stora aktörer på penningmarknaden. Transaktionerna sker mellan rapportören och banker, Riksgälden, finansiella institut eller icke-finansiella företag.

Under en cirka sex månader lång testperiod, med start den 27 januari 2021, kommer en preliminär referensränta att publiceras på Riksbankens webbplats varje svensk bankdag. Räntan ska inte användas i finansiella kontrakt under testperioden.

Syftet med testperioden är att marknadsaktörer ska kunna bekanta sig med den nya räntan samt ge både rapportörerna och Riksbanken möjlighet att testa sina rutiner för rapportering, datakontroll och beräkning under denna period.

En kvalitetssäkrad och officiell referensränta börjar publiceras efter testperioden. Den officiella referensräntan är avsedd för att användas i finansiella kontrakt.

Varför publicerar Riksbanken Swestr, en transaktionsbaserad referensränta?

I ljuset av den globala finanskris som bröt ut 2008 och den manipulation av referensräntan Libor som uppdagades 2012, skadades förtroendet för traditionella referensräntor. Det har gett upphov till ett omfattande internationellt arbete för att ta fram alternativa, transaktionsbaserade, referensräntor. Transaktionsbaserade referensräntor bygger på faktiska transaktioner, till skillnad från traditionella referensräntor som baserats på bankers bud eller bedömningar av räntan snarare än räntan på genomförda transaktioner.

I många länder har centralbankerna tagit på sig ansvaret för att ta fram dessa transaktionsbaserade referensräntor. I december 2019 beslutade även Riksbanken att ta på sig ett sådant ansvar och börja publicera den trasaktionsbaserade referensräntan Swestr (Swedish krona Short Term Rate). Därtill kan det stärka trovärdigheten för Swestr att det är Riksbanken, i egenskap av centralbank, som står bakom den. Riksbankens beslut att börja beräkna och publicera en ny referensränta föregicks också av en remiss, med positivt gensvar från de som svarade på remissen.

Under en cirka sex månader lång testperiod, med start den 27 januari 2021, kommer en preliminär referensränta att publiceras på Riksbankens webbplats varje svensk bankdag. Räntan ska inte användas i finansiella kontrakt under testperioden.

Hur beräknar Riksbanken referensräntan Swestr?

Riksbanken mottar dagligen information från penningpolitiska motparter om deras transaktioner på penningmarknaden. Utifrån detta väljs relevanta data ut, som sedan ska möta ett antal krav för att kunna ingå i underlaget för beräkningen av Swestr (Swedish krona Short Term Rate). Läs mer om beräkningsmetod och transaktionsunderlag för Swestr.

Under en cirka sex månader lång testperiod, med start den 27 januari 2021, kommer en preliminär referensränta att publiceras på Riksbankens webbplats varje svensk bankdag. Räntan ska inte användas i finansiella kontrakt under testperioden.

Fler frågor och svar
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-01-27