Penningpolitik och hållbarhet

Riksbanken behöver förstå och ta hänsyn till hållbarhetsfrågor om dessa påverkar Riksbankens förmåga att uppfylla målet för penningpolitiken. Här är exempel på Riksbankens arbete med hållbarhet inom penningpolitiken.

Penningpolitiken vägleds av prognoser för inflationen och den ekonomiska utvecklingen i övrigt. Klimatförändringarna väntas medföra fysiska risker, till exempel i form av extremväder, som snabbt kan få stora och oberäkneliga konsekvenser för ekonomin. De väntas även medföra strukturella förändringar som kan få både kort- och långsiktiga effekter på inflationen, produktionen och sysselsättningen när samhället anpassas till en mindre fossilbaserad ekonomi. Det här innebär att det penningpolitiska prognos- och analysarbetet behöver ta hänsyn till klimatförändringarna.

Riksbanken arbetar löpande med att förbättra sina prognosmetoder, inklusive metoder för att fånga den stora osäkerhet som råder om de ekonomiska effekterna av klimatförändringar. I detta ingår även att fördjupa förståelsen för hur klimatförändringar påverkar den långsiktiga ekonomiska utvecklingen såväl i Sverige som globalt. Riksbanken samarbetar med myndigheter i Sverige och med globala organisationer för att bidra till denna kunskapsuppbyggnad. Riksbanken bedriver också forskning om klimatförändringar och ekonomisk utveckling.

Uppdaterad 2020-12-17