Finansmarknadsenkät

Två gånger om året genomför Riksbanken en enkät bland svenska och utländska aktörer aktiva på den svenska ränte- och valutamarknaden. Syftet med enkäten är att få en samlad bild av aktörernas syn på de svenska finansiella marknadernas funktionssätt, marknadsaktiviteten och vilka risker som de upplever finns framöver i det svenska finansiella systemet.

Finansmarknadsenkäten är en uppdatering av den tidigare Riskenkäten.

Uppdaterad 2021-11-04