Valutasäkring - försäljning av dollar och euro

Riksbanken har beslutat att valutasäkra en del av valutareserven för att minska valutarisken i valutareserven. Det görs genom att sälja 8 miljarder amerikanska dollar och 2 miljarder euro mot svenska kronor. Riksbanken kommer veckovis att publicera information på sin webbplats, på den här sidan, om hur mycket dollar respektive euro Riksbanken har sålt. Rapporteringen sker fredagar kl. 10.30.

En del av valutasäkringen sker genom att Riksbanken växlar så kallade EU-betalningar när det är möjligt. Riksbanken påbörjade försäljningen av utländsk valuta den 25 september 2023 och den ska vara helt genomförd inom fyra till sex månader. Riksbanken ingår sedan valutaswappar på valutamarknaden för att bibehålla valutareservens storlek.

Nedan publicerar Riksbanken hur mycket dollar respektive euro som har sålts hittills. Rapporteringen sker i efterhand med två veckors fördröjning.

Sålt belopp per vecka i EUR och USD

Diagram: Sålt belopp per vecka i EUR och USD

Ackumulerad försäljning av EUR och USD vid respektive datum

Diagram: Ackumulerad försäljning av EUR och USD vid respektive datum

EU-betalningar inom valutasäkring

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. Dessa görs av Riksgälden i svenska kronor till en centralbank inom Eurosystemet. Den mottagande centralbanken behöver därefter växla svenska kronor till euro och i första hand erbjuds Riksbanken att växla beloppet och då köpa kronor mot euro genom en bilateral valutaaffär. Riksbanken kan välja att växla EU-betalningen i syfte att undvika onödigt stora växelkursrörelser. När Riksbanken valutasäkrar en del av valutareserven kan Riksbanken välja att utnyttja EU-betalningar och växla fler eller eventuellt samtliga av dessa för att uppnå en del av valutasäkringen. Här redovisas de EU-betalningar som har använts inom valutasäkringen.

 

Omsättningsstatistik

Varje vecka publicerar Riksbanken omsättningsstatistik (SELMA) för bland annat valutamarknaden. Statistiken omfattar daglig omsättningsstatistik i svenska kronor som rapporterats från Riksbankens motparter i valutatransaktioner. Från statistiken framgår till exempel vilken omsättning dessa motparter har med Riksbanken.

Från och med den 16 oktober och fram till och med att valutasäkringen i sin helhet är genomförd kommer den omsättningsstatistik som publiceras inte att omfatta transaktioner där Riksbanken är motpart. Denna statistik kommer dock att publiceras i efterhand när valutasäkringen är genomförd.

Eftersom omsättningsstatistiken avser köp och försäljning av valuta och endast avser de transaktioner som Riksbanken gör med motparter som omfattas av rapporteringskrav kommer den, när den publiceras, inte att överensstämma med Riksbankens veckovisa rapportering av försäljningen av dollar och euro.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-12-08