Process för publicering av Swestr

Referensräntan Swestr (Swedish krona Short Term Rate) publiceras på Riksbankens webbplats klockan 09:00 varje bankdag. Referensräntan är beräknad utifrån föregående bankdags transaktioner som genomförts på den svenska penningmarknaden. Här finns en beskrivning av processen från det att rapportörerna rapporterat in transaktionsdata till dess att Swestr publiceras.

Så tas Swestr fram

Figuren nedan visar en schematisk bild över vad som sker under den dagliga processen för att fastställa och publicera Swestr. Processen beskrivs även mer ingående i punkterna 1-5 längre ner på sidan. Mer information finns i informationsdokumentet om Swestr.

Illustration i fem steg som visar hur Swester tas fram. 1: inrapportering, 2: granskning, 3: databearbetning, 4: beräkning, 5: publicering.

Så tas Swestr fram. 1: inrapportering, 2: granskning, 3: databearbetning, 4: beräkning, 5: publicering.

Från inrapportering av data till publicering av Swestr

Siffror till webben

Inrapportering

Tidigt på morgonen rapporterar ett antal rapportörer in transaktionsdata till Riksbanken. Det är transaktioner som genomförts på den svenska penningmarknaden föregående bankdag. Rapportörerna är de av Riksbankens penningpolitiska motparter som är störst och mest aktiva på penningmarknaden i svenska kronor. Inrapporterade transaktioner genomgår löpande automatiserade och manuella kvalitativa kontroller för att säkerställa datakvaliteten. De filter som används för kontrollerna uppdateras dagligen. De transaktioner som utgör underlag för Swestr är icke-säkerställda transaktioner i svenska kronor på löptiden ”over-night” (O/N). 

Siffror till webben

Granskning

Riksbanken granskar att transaktionsunderlaget uppfyller robusthetskraven för Swestr. 

Siffror till webben

Databearbetning

Transaktionsunderlaget bearbetas därefter genom trimning med 25 procent. Trimningen minskar påverkan på Swestr från extremvärden och resulterar i ett beräkningsunderlag.

Siffror till webben

Beräkning

Följande tre beräkningsmetoder finns tillgängliga för Swestr:

  • Normal beräkningsmetod tillämpas om alla robusthetskraven är uppfyllda. Swestr beräknas som en volymviktad medelvärdesränta baserat på det trimmade beräkningsunderlaget.
  • Alternativ beräkningsmetod tillämpas om något av robusthetskraven inte är uppfyllt. Swestr baseras i detta fall på dagens transaktionsunderlag samt historiska data från de två bankdagarna dessförinnan.
  • Vid tekniska problem där den aktuella dagens transaktioner inte är tillgängliga beräknas Swestr enbart utifrån historisk data från de två bankdagarna dessförinnan.
Siffror till webben

Publicering

Swestr publiceras kl. 09:00. I samband med publiceringen av Swestr, uttryckt med tre decimaler, ingår även följande information (innan trimning):

  • Antal transaktioner som ligger till grund för beräkningen
  • Total transaktionsvolym
  • Antal rapportörer
  • Tillämpad beräkningsmetod: normal eller alternativ
  • Om aktuellt, anledningen till att den alternativa beräkningsmetoden använts

Det API som Riksbanken tillhandahåller för Swestr är den primära källan och den referensräntenotering som publiceras på Riksbankens webbplats är hämtad från detta API.

Vid behov publiceras en korrigerad referensränta

Om ny eller förändrad transaktionsdata rapporteras till Riksbanken efter genomförd beräkning av Swestr för publicering kl. 09:00 gör Riksbanken en ny beräkning. I det fallet börjar processen för fastställande och publicering om från början.

Om avvikelsen mellan det omräknade värdet och publiceringen kl. 09:00 är större än två räntepunkter kommer en korrigerad referensränta att publiceras kl. 12:00. Det korrigerade värdet för Swestr ersätter publiceringen från kl. 09:00 som referensränta. Vid fall att en korrigerad notering för Swestr publiceras kommer även informationen om transaktionsunderlaget att uppdateras.

Med eftersläpning kommer Riksbanken att tillhandahålla information om alla sena förändringar av transaktionsunderlaget och/eller sena valideringar som, om de varit kända vid beräkningstillfället, hade påverkat utfallet av Swestr.

För mer information om beräkningsmetod, transaktionsunderlag och robusthetskrav se sidan Beräkningsmetod och transaktionsunderlag för Swestr.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-02