Hållbarhet i det interna arbetet

Riksbankens verksamhet ska ha sin grund i ett socialt ansvarstagande och en långsiktig hållbarhet. Riksbanken ska ta hänsyn till de globala målen definierade i Agenda 2030-resolutionen.

Miljöpolicy

Riksbanken har en miljöpolicy som anger att Riksbanken, så långt det är möjligt och förenligt med bankens uppgifter, ska arbeta förebyggande och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling. Denna policy anknyter till mål nummer 12 i Agenda 2030-resolutionen, ”Hållbar konsumtion och produktion” och nummer 13, ”Bekämpa klimatförändringarna”.

Arbetsmiljöpolicy och policy för mångfald och likabehandling

Arbetsmiljöpolicyn anger att målet med arbetsmiljöarbetet på Riksbanken är att skapa en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som ökar medarbetarnas motivation, arbetsglädje och effektivitet.  Policyn för mångfald och likabehandling anger att Riksbankens mångfaldsarbete syftar till att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medarbetare på Riksbanken. Dessa policyer anknyter till mål nummer 5, ”Jämställdhet” och nummer 8, ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”.

Inköpspolicyn

Inköpspolicyn slår fast att hållbarhetsaspekter ska beaktas när upphandlingar genomförs. Det innebär att eventuell påverkan på miljö- eller sociala frågor påverkar beslutet. Policyn anknyter främst till mål nummer 8, ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” och nummer 12, ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Motverka riskerna för medverkan till penningtvätt och finansiering av terrorism eller sanktionsbrott

Policy om Riksbankens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt arbete för att förhindra brott mot internationella sanktioner beskriver hur Riksbanken ska arbeta för att motverka riskerna för medverkan till penningtvätt och finansiering av terrorism eller sanktionsbrott. Policyn anknyter till mål nummer 16, ”Fredliga och inkluderande samhällen”.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-12-17