Åtgärder under coronapandemin

Riksbanken satte in ett stort antal åtgärder under 2020 för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin och stödja svensk ekonomi. Genom dessa åtgärder har Riksbanken bidragit till att underlätta tillgången på krediter och likviditet. Detta har minskat riskerna för att brist på pengar och kraftigt stigande räntor skulle förvärra läget. Åtgärderna har succesivt avslutats i takt med en förbättrad situation och därmed minskade behov. Riksbanken har successivt avslutat sina köp av värdepapper. Köpen av samtliga värdepapperstyper avslutades i sin helhet till årsskiftet 2022/2023. Riksbankens innehav av värdepapper har minskat under 2022. Innehavet kommer att fortsätta minska efter 2022 i takt med att värdepapper förfaller.

Avslutade åtgärder

Grafiken visar de beslutade ramarna för enskilda åtgärdsprogram och hur mycket som totalt har utnyttjats i de olika programmen. Köp av stats-, bostads-, kommun- och företagsobligationer samt företagscertifikat – ram: 700 mdr SEK, totalt köpt: 668* mdr SEK. Lån till banker för att stödja företagsutlåning – ram: 500 mdr SEK utnyttjat: 165 mdr SEK. Ökad tillgång till likviditet – ram: obegränsat, utnyttjat: 31,7 mdr SEK. Lån i amerikanska dollar – ram: 60 mdr USD, utnyttjat: 2 mdr USD.

Beloppen i den övre raden visar de beslutade ramarna för Riksbankens enskilda åtgärder och beloppen i den undre raden visar hur mycket som totalt har utnyttjats i de olika programmen. När det gäller köpen av räntebärande värdepapper är ramen på 700 miljarder satt utifrån totala köp av statsobligationer, säkerställda obligationer samt kommunobligationer, för statsskuldsväxlar och företagscertifikat avses innehav.

*)Totalt utnyttjad volym påverkas av att Riksbankens innehav av företagscertifikat är 0 miljarder kronor, jämfört med erbjudandet att inom ramen inneha upp till 32 miljarder kronor.

 

Sänkt utlåningsränta över natten till bankerna

Riksbanken sänkte utlåningsräntan över natten för bankerna från reporäntan +0,75 procentenheter (före coronapandemin) till reporäntan +0,10 procentenheter för att säkerställa att dagslåneräntan på marknaden för svenska kronor hamnar nära reporäntan. Åtgärden gjordes också för att det skulle vara billigare för bankerna att få tillgång till kredit över natten. Åtgärden avslutades i samband med ändringarna av det penningpolitiska styrsystemet den 8 juni.

Läs mer på sidan Penningpolitiska instrument

 

Utökade köp av värdepapper

Riksbanken avsåg att fram till den 31 december 2021 köpa värdepapper för upp till 700 miljarder kronor utöver planerade köp före coronapandemin. Syftet var att underlätta kreditförsörjningen och mildra nedgången i ekonomin. Detta inkluderade köp av statsobligationer, statsskuldväxlar, säkerställda obligationer (bostadsobligationer), kommunobligationer och företagspapper (företagscertifikat och företagsobligationer). Köpen under 2022 inriktades på att kompensera för värdepapper som förföll. Från och med 2023 genomförs inga ytterligare köp.    

Riksbankens utökade köp av värdepapper

Samlingssida med information om Riksbankens köp av värdepapper

Köp av statsobligationer

Läs mer om Riksbankens köp av statsobligationer

Köp av statsskuldväxlar

Läs mer om Riksbankens köp av statsskuldväxlar

Köp av säkerställda obligationer (bostadsobligationer)

Läs mer om Riksbankens köp av säkerställda obligationer (bostadsobligationer)

Köp av företagscertifikat

Läs mer om Riksbankens köp av företagscertifikat

Köp av företagsobligationer

Läs mer om Riksbankens köp av företagsobligationer

Köp av kommunobligationer

Läs mer om Riksbankens köp av kommunobligationer

 

Lättade krav på säkerheter för att låna hos Riksbanken

Riksbanken lättade på kraven kring vilka säkerheter bankerna kan använda när de lånar av Riksbanken. Anledningen var att bankernas tillgång till likviditet i svenska kronor kunde behöva stärkas i samband med coronapandemin. Från och med januari 2022 återgick säkerhetskraven till de som gällde innan coronapandemin.

Läs mer på sidan Säkerheter

 

 

 

Lån till Banker för att stödja företagsutlåning

Riksbanken erbjöd bankerna att låna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för att stimulera bankernas företagsutlåning. Programmet är avslutat.

Läs mer om Riksbankens lån till bankerna för att stödja företagsutlåningen

 

 

 

Lån i amerikanska dollar

Riksbanken erbjöd bankerna att låna upp till 60 miljarder amerikanska dollar mot säkerhet. Syftet var att stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet. Programmet är avslutat.

Läs mer om Riksbankens åtgärd att erbjuda lån i amerikanska dollar

 

 

Riksbanken lånar ut obegränsat med kronor mot säkerhet

Riksbanken erbjöd bankerna att månadsvis låna en obegränsad mängd kronor mot säkerhet med tre respektive sex månaders löptid till reporäntan. Syftet var att underlätta deras finansiering och därmed deras roll som kreditförsörjare till svenska företag. Programmet är avslutat.

Läs mer om månadsvisa marknadsoperationer på längre löptid i kronor

 

Fler banker och kreditinstitut får möjlighet att låna pengar hos Riksbanken

Riksbanken gav svenska kreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn möjlighet att bli tillfälliga penningpolitiska motparter till Riksbanken. Även tillfälliga penningpolitiska motparter fick möjlighet att delta i programmet för utlåning till icke-finansiella företag via banker. Möjligheten att bli tillfällig penningpolitisk motpart har upphört.

Läs mer om tillfälliga penningpolitiska motparter

 

Schema för marknadsoperationer 2020-2022

2022 

Marknadsoperationer

2021

Marknadsoperationer under 2021

2020

Marknadsoperationer 2020
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-02