Finansiella stabilitetsrådet

Det finansiella stabilitetsrådet är ett forum där företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken träffas regelbundet för att diskutera frågor om finansiell stabilitet och hur man kan motverka finansiella obalanser.

Om en finansiell kris skulle uppstå fungerar också rådet som ett forum för att diskutera möjliga åtgärder för att hantera krisen.

Rådets möten leds av statsrådet som har ansvar för finansmarknadsfrågor. Övriga medlemmar är riksbankschefen, generaldirektören för Finansinspektionen och riksgäldsdirektören. Rådet träffas i normala fall två gånger per år.

Regeringen och de myndigheter som finns representerade i rådet beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden vilka åtgärder som ska vidtas. Diskussionerna från rådets möten sammanställs i ett protokoll som publiceras inom två veckor efter varje möte.

finansiella stabilitetsrådets webbplats finns information om kommande stabilitetsrådsmöten, liksom protokoll från tidigare möten.

Finansiella stabilitetsrådet ersatte år 2013 samverkansrådet för makrotillsyn.

Uppdaterad 2021-06-14