Förebygga finansiella kriser

En kris i det finansiella systemet kan leda till stora samhällsekonomiska kostnader och medföra att ekonomin krymper, att företag går i konkurs och att arbetslösheten stiger. Det är därför viktigt att förebygga finansiella kriser genom att identifiera och analysera sårbarheter och risker som skulle kunna leda till en allvarlig finansiell kris samt kommunicera om detta.

Riksbanken uppmärksammar banker och andra aktörer i det finansiella systemet på risker som Riksbanken har identifierat. Målet med detta är att aktörerna själva ska vidta åtgärder som dämpar deras risktagande och stärker deras motståndskraft. Riksbanken underrättar även andra myndigheter och andra berörda om allvarliga risker som kan påverka andra myndigheters verksamhet.

Övervakning av risker och sårbarheter samt utformning av regelverk

Riksbanken arbetar på flera sätt för att förebygga finansiella kriser:

  • samla in information om det finansiella systemet
  • löpande analysera och övervaka det finansiella systemet
  • förebygga hot mot den finansiella stabiliteten genom att uppmärksamma och varna för risker och sårbarheter samt i vissa fall påtala hur de kan motverkas 
  • samarbeta med andra myndigheter i Sverige och omvärlden
  • påverka utformningen av finansiella regelverk så att de bidrar till stabilitet och effektivitet.

God krisberedskap

Riksbanken ska ha en god förmåga att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet i Sverige. Detta är också en viktig del av arbetet med att förebygga finansiella kriser. För att kunna hantera en kris är det viktigt att ha en effektiv krisorganisation med rutiner för beslutsfattande och olika typer av stödåtgärder. Riksbanken genomför därför regelbundet krisövningar tillsammans med svenska och utländska myndigheter samt med privata aktörer. På så sätt upprätthåller vi kunskap och vidareutvecklar krisorganisationen.

Samarbete med andra myndigheter i Sverige

Eftersom Riksbanken delar ansvaret för att hantera en finansiell kris med regeringen, Riksgälden och Finansinspektionen måste myndigheterna ha ett nära samarbete, såväl i krisförberedande arbete som i krishantering.

Samarbete med centralbanker och andra myndigheter i andra länder

Banker med dotterbolag och filialer i flera länder spelar en betydande roll för de finansiella marknaderna i de nordiska och baltiska länderna. Gränsöverskridande bankkoncerner ger fördelar och förbättrar effektiviteten i det finansiella systemet. Samtidigt ökar risken för att problem i en bank eller bankkoncern kan påverka den finansiella stabiliteten i mer än ett land. Överenskommelser om informationsdelning och samarbete med centralbanker och andra myndigheter i andra länder är därför viktiga för arbetet med att förebygga finansiella kriser.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-29