Avbildning och reklam av sedlar och mynt

Får jag sprida sedlar och mynt med reklam?

Enligt riksbankslagen 5 kapitlet, 5§, är det förbjudet att sprida sedlar och mynt som förändrats eller bearbetats. Förbudet beror på att det har förekommit spridning av så kallade reklammynt, det vill säga mynt som getts ut av Riksbanken men som har försetts med en reklametikett av någon annan. Det är viktigt att sedlar och mynt är svåra att förfalska. Du ska också lätt kunna identifiera dem och kontrollera att de är äkta. Reklammynt riskerar att försämra dessa egenskaper, och därför bör sådana inte spridas. Det finns också en risk att Riksbanken felaktigt uppfattas stå bakom eller stödja ett reklambudskap. Den som har medverkat till otillåten spridning riskerar att få betala en vitesavgift till Riksbanken.

Får jag avbilda sedlar och mynt?

Enligt lag är det förbjudet att förfalska sedlar och mynt, att använda förfalskade sedlar och mynt och att sprida något som kan förväxlas med sedlar och mynt. Motiven på sedlar och mynt kan också vara upphovsrättsligt skyddade.

Det finns inga regler som exakt anger hur en sedel eller ett mynt får avbildas utan att det är brottsligt. Vad som är tillåtet och otillåtet är en fråga för åklagare och domstol att avgöra. Riksbanken kan därför inte ta ställning till om en avbildning är en förfalskning eller om den strider mot upphovsrätten. Följande text innehåller vägledande information.

Om jag avbildar en sedel, vad krävs för att den inte ska bli betraktad som en förfalskning?

Enligt Riksbankens uppfattning kan en sedel avbildas utan risk för att bli betraktad som en förfalskning om:

  • endast en sida av sedeln avbildas och bilden uppgår till minst 125 procent eller högst 75 procent av sedelns verkliga längd och bredd.
  • båda sidor av sedeln avbildas och bilden uppgår till minst 200 procent eller högst 50 procent av sedelns verkliga längd och bredd.
  • endast en del av framsidan eller baksidan avbildas och denna del är mindre än en tredjedel av sedelns verkliga storlek.
  • avbildningen görs av material som inte alls liknar papper och som ser helt annorlunda ut än det material som används till sedlar.
  • sedeln avbildas i elektronisk form med ordet "specimen" skrivet med versaler diagonalt över sedeln och med en upplösning av bilden som inte överstiger 72 dpi. Längden på ordet "specimen" ska vara minst 75 procent av sedelns längd och ordets höjd ska vara minst 15 procent av sedelns bredd. Texten ska också vara skriven i en ogenomskinlig färg som bryter av kraftigt mot sedelfärgen.

Riksbanken avråder från tillverkning av föremål som till utseende, storlek och egenskaper liknar ett mynt.

Vad innebär upphovsrätt, och vilka regler gäller för sedlar och mynt?

Motiven på sedlarna utgörs av porträtt, miljöbilder, symboler och texter. Dessa baseras i många fall på konstnärliga verk som är upphovsrättsligt skyddade, såsom fotografier. Det innebär att de inte får avbildas och spridas utan rättighetsinnehavarens samtycke. Riksbanken har fått samtycken till att verk som är upphovsrättsligt skyddade får användas vid framställning och spridning av sedlar samt för information om sedlar. Att avbilda sedlarna för andra syften än att informera om sedlarna kan strida mot upphovsrätten. På mynten finns inga motiv som baseras på konstnärligt skyddade verk.

Om rättighetsinnehavarna till de konstnärliga verken ger sitt samtycke har Riksbanken inga synpunkter på att sedlar och mynt avbildas så länge avbildningen inte påverkar förtroendet för sedlar och mynt som betalningsmedel. Riktlinjerna för förfalskningsskydd ovan måste dock alltid följas när en sedel eller ett mynt avbildas.

Upphovsmän till konstnärliga verk har alltid en ideell rätt. Den innebär att deras verk inte får ändras eller spridas på ett sätt som kränker upphovsmannens anseende eller egenart.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-10-21