Makroindikatorer och prognoser

Riksbankens penningpolitiska beslut baseras på prognoser för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden. För att kunna göra en prognos över utvecklingen måste Riksbanken ha en uppfattning om hur såväl utbud som efterfrågan av varor och tjänster utvecklas. Dessutom måste Riksbanken ha en uppfattning om hur inflation, växelkurs och arbetsmarknad utvecklas framöver. Det görs genom att studera och använda olika makroindikatorer och variabler såsom hur snabbt ekonomin växer, hur många som är arbetslösa, hur mycket som produceras under en timme (produktivitet), utvecklingen på de finansiella marknaderna och mycket annat.

På Riksbanken används en mängd olika makroindikatorer för att analysera utvecklingen i den svenska ekonomin. Makroindikatorer är ett samlingsnamn för variabler som säger något om det aktuella läget i ekonomin eller den närmaste framtiden.

De flesta makroindikatorer som Riksbanken använder i sin analys publiceras av andra såsom Statistiska centralbyrån (SCB), Konjunkturinstitutet (KI), Prospera, OMX och Eurostat. Men några indikatorer beräknas och bearbetas på Riksbanken, däribland mått på den underliggande inflationen och resursutnyttjandeindikatorn (RU-indikatorn). De indikatorerna används i den löpande analysen av svensk ekonomi och publiceras i den penningpolitiska rapporten eller används i de penningpolitiska beslutsunderlagen.

Dessa makroindikatorer kommer att publiceras i samband med att de kan uppdateras med nytt utfall för ingående data. För inflationsmåtten betyder det publicering varje månad och för resursutnyttjandet varje kvartal.

Riksbanken har slutat publicera skattningar på löneutfall

2017-12-08  Riksbanken har slutat publicera skattningar av definitiva utfall för löner i hela ekonomin (lönealgoritm) enligt konjunkturlönestatistiken. För sådana skattningar hänvisas till Medlingsinstitutet.

Länk till Medlingsinstitutet

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-27