Delta i RIX

För att ett institut ska kunna delta i RIX måste institutet ansöka om att bli deltagare. Riksbanken ställer specifika krav som ska vara uppfyllda för att ett institut ska kunna antas som deltagare. I ansökan anger institutet om det ansöker om att certifiera sig för en av avvecklingstjänsterna RIX-RTGS eller RIX-INST eller för båda tjänsterna. I certifieringen ingår tre steg, ansökan, utbildning och tester.

Rättsförhållandet mellan Riksbanken och RIX-deltagarna regleras i "Villkor för RIX och Penningpolitiska Instrument" ("Villkoren"). Länk till Villkor och anvisningar

RIX-deltagare ska betala avgifter till Riksbanken enligt den prislista som Riksbanken tillämpar.

Vilka kan bli RIX-deltagare?

Följande institut kan antas som deltagare i RIX:

  • Kreditinstitut
  • Värdepappersföretag
  • Clearingorganisationer
  • Värdepapperscentraler
  • Centrala motparter
  • Riksgäldskontoret

Definitioner av de olika kategorierna av institut samt övriga förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett institut ska kunna antas som motpart återfinns i "Villkor för RIX och penningpolitiska instrument".

Uppdaterad 2021-09-14