Delta i RIX

För att delta i RIX måste man ansöka om att bli deltagare. Riksbanken ställer specifika krav på deltagarna som ska vara uppfyllda för att ett institut ska kunna antas som deltagare. Parallellt med rollen som deltagare finns rollerna penningpolitisk motpart samt motpart i valutatransaktioner. Kriterier för respektive roll hittar du under fliken "Vilka kan bli RIX-deltagare?".

Riksbanken använder sig av motparter för att praktiskt kunna genomföra penning- och valutapolitiska operationer. För de penningpolitiska motparterna krävs, till skillnad från de valutapolitiska motparterna, deltagande i RIX. Ett institut behöver däremot inte vara penningpolitisk motpart för att inneha rollen som deltagare i RIX.

Rättsförhållandet mellan Riksbanken och dess motparter (RIX-deltagare och penningpolitiska motparter) regleras i "Villkor för RIX och Penningpolitiska Instrument" ("Villkoren"). I Villkoren finns en allmän beskrivning av RIX och de penningpolitiska instrumenten.

I förhållande till de enskilda deltagarna är Villkoren avtalsvillkor i tillämpliga delar. Anledningen till att Villkoren omfattar både RIX och penningpolitiska instrument är att båda systemen interagerar på flera sätt. Riksbankens möjlighet att påverka räntan på dagslånemarknaden beror ytterst på att Riksbanken kan bestämma villkoren för och omfattningen av inlåning och utlåning över natten för de banker som deltar i RIX. Dessutom är kraven på säkerheter i RIX och för penningpolitiska instrument till största delen desamma.

Deltagare ska betala avgifter till Riksbanken enligt den prislista som Riksbanken tillämpar.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-26