Företagsobligationer

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin genomförde Riksbanken från mars 2020 fram till den 31 december 2021 utökade köp av värdepapper med en total ram på 700 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen av företagsobligationer inleddes den vecka som började med den 14 september 2020. Köpen syftade till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Köpen under 2022 inriktades på att kompensera för värdepapper som förföll. Från och med 2023 genomförs inga ytterligare köp.

Köpen omfattade företagsobliga­tioner utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag med ett kreditbetyg motsvarande Baa3/BBB– eller högre, med en återstående löptid på upp till 5 år. Obligationerna skulle vidare vara utgivna av företag som levde upp till internationella standarder och normer för hållbarhet. Företagen skulle även redovisa sina direkta växthusgasutsläpp (scope 1) och indirekta växthusgasutsläpp (scope 2) för att deras obligationer skulle vara köpbara. Köpen skedde på andrahandsmarknaden från Riksbankens penningpoli­tiska motparter.

Riksbanken tillämpade en begränsningsregel som innebar att Riksbanken, vid respektive köptillfälle, inte skulle äga mer än 50 procent av en enskild emittents totala utestående volym av företagsobligationer i svenska kronor eller mer än 50 procent av en enskild obligationsutgåva.

Mer detaljerad information om köpen av företagsobligationer finns att läsa under ”Relaterat innehåll”, nedan.

Under perioden då köpen av företagsobligationer pågick, september 2020 till och med december 2022, publicerade Riksbanken månadsvis en lista över företag med utestående obligationer som uppfyllde Riksbankens kriterier.

Innehav av företagsobligationer 

Nedan redovisas Riksbankens totala innehav av företagsobligationer samt innehavens fördelning mellan olika branscher och återstående löptid. Innehavet är nettosumman av köpta företagsobligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt. Uppgifterna redovisas i nominella termer och utgår från transaktionsdatumet för Riksbankens köp av obligationerna.

Läs även: Transaktionslista för företagsobligationer

Riksbankens totala innehav av företagsobligationer

Diagram: Innehav företagsobligationer

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av företagsobligationer som en sammanlagd summa i miljarder svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Återstående löptid

Den genomsnittliga återstående löptiden (den tid som återstår innan företagsobligationen förfaller) för Riksbankens innehav av företagsobligationer är 1,1 år per den sista vardagen föregående månad. 

Köp av företagsobligationer

Nedan redovisas Riksbankens totala köp av företagsobligationer. Från september 2020 till den 31 december 2022 köpte Riksbanken företagsobligationer till ett nominellt belopp om 15,5 miljarder kronor

Riksbankens totala köp av företagsobligationer

Diagram: Köp av företagsobligationer

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala köp av företagsobligationer sedan åtgärden inleddes i september 2020. Uppgifterna anges i miljarder svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Riksbankens totala innehav av värdepapper

På sidan Innehav av värdepapper i svenska kronor redovisas Riksbankens totala innehav av värdepapper.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-06-03