Styrräntan höjs med 0,5 procentenheter till 0,75 procent

Pressmeddelande Inflationen har fortsatt att stiga snabbt och prisökningarna sprider sig allt mer i ekonomin. För att se till att inflationen återgår till målet och motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen har direktionen beslutat att höja styrräntan från 0,25 till 0,75 procent. Direktionens prognos är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av nästa år. Direktionen har också beslutat att Riksbankens innehav av värdepapper ska minska snabbare under andra halvåret än vad som beslutades i april.

Den höga inflationen sprider sig i ekonomin

Många ekonomier återhämtade sig snabbt under fjolåret. Men de obalanser som uppstått när efterfrågan ökat snabbare än utbudet har förstärkts av Rysslands invasion av Ukraina och nya pandemirelaterade restriktioner i Kina. Detta har drivit upp priserna på energi, olika insatsvaror och livsmedel. Att inflationen är hög i både Sverige och omvärlden är kännbart för hushållen och urholkar köpkraften. Centralbanker världen över stramar nu åt penningpolitiken för att kyla av den ekonomiska aktiviteten och få ner inflationen.

Liksom i omvärlden har prisökningarna i Sverige nu spridit sig allt mer och såväl varu- som livsmedels- och tjänstepriser stiger sedan början av året avsevärt mer än väntat. Företagens kostnader har ökat snabbt. Den starka efterfrågan har gjort att man kunnat föra över dessa till konsumentpriserna. Det finns även tecken på ett ändrat prissättningsbeteende på så sätt att företag höjt priserna ovanligt mycket i förhållande till hur mycket kostnaderna ökat.

Styrräntan höjs för att motverka hög inflation

Inflationen har stigit snabbt och väntas vara kvar över 7 procent under resten av året.  Risken har därmed ökat för att den höga inflationen ska bita sig fast i pris- och lönebildningen. Riksbanken behöver därför agera med penningpolitiken för att se till så att inflationen återgår till målet. På så sätt blir det tydligt för pris- och lönesättare att inflationsmålet fortsatt kan användas som riktmärke.

Direktionen bedömer att penningpolitiken behöver stramas åt mer än bedömningen i april och har därför beslutat att höja styrräntan från 0,25 till 0,75 procent. Prognosen för styrräntan har reviderats upp och innebär att räntan ligger nära 2 procent i början av nästa år. Direktionen har också beslutat att Riksbankens innehav av värdepapper ska minska snabbare under andra halvåret än vad som beslutades i april. Riksbanken kommer under andra halvåret att köpa obligationer för 18,5 miljarder kronor istället för som tidigare beslutat 37 miljarder. Med denna penningpolitik väntas inflationen sjunka tillbaka under nästa år och från 2024 vara nära 2 procent.

Det har varit kraftiga svängningar i inflationen och inflationsutsikterna är osäkra. Riksbanken anpassar som alltid penningpolitiken efter den ekonomiska utvecklingen och är beredd att höja styrräntan snabbare om det behövs för att säkerställa att inflationen kommer tillbaka till inflationsmålet.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och styrränta*
  2021 2022 2023 2024 2025 kv 2**
KPI 2,2 (2,2) 7,6 (6,0) 7,1 (5,0) 2,7 (2,8) 2,1 (2,3)
KPIF 2,4 (2,4) 6,9 (5,5) 4,2 (3,3) 2,0 (2,0) 2,0 (2,1)
BNP 5,1 (4,8) 1,8 (2,8) 0,7 (1,4) 1,3 (1,4) 1,8 (1,5)
Arbetslöshet, procent 8,8 (8,8) 7,5 (7,6) 7,7 (7,4) 7,9 (7,4) 8,0 (7,4)
Styrräntan, procent 0,0 (0,0) 0,6 (0,4) 1,9 (1,2) 2,0 (1,6) 2,1 (1,8)

* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2022 inom parentes.
** Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 2 2025.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för styrräntan*
  2022 kv 2 2022 kv 3 2022 kv 4 2023 kv 2 2024 kv 2 2025 kv 2
Styrräntan 0,16 (0,16) 0,76 (0,51) 1,36 (0,81) 1,90 (1,18) 1,99 (1,57) 2,06 (1,81)

* Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2022 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Beslutet om styrräntan tillämpas från den 6 juli. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 11 juli. Mer information om obligationsköpen finns i protokollsbilagan på www.riksbank.se. En pressträff med riksbankschef Stefan Ingves och Mattias Erlandsson, biträdande chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag 11:00 på Riksbanken men föranmälda journalister kan även delta och ställa frågor via Zoom. För att delta krävs presslegitimation eller motsvarande. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se. De journalister som vill delta och ställa frågor via Zoom föranmäler sig till presstjänsten antingen via telefon 08-787 0200 eller via mejl susanne.meyer@riksbank.se senast den 30 juni klockan 10.00.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-06-30