Vad är penningpolitik?

Målet för penningpolitiken är att upprätthålla låg och stabil inflation. Utan att åsidosätta inflationsmålet ska Riksbanken dessutom bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. Penningpolitik är de åtgärder som Riksbanken vidtar för att uppnå detta.

I riksbankslagen är det överordnade målet för penningpolitiken formulerat som så att Riksbanken ska upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation. Det innebär att inflationen mätt med konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, ska hållas kring 2 procent. Det finns ett brett politiskt stöd för inflationsmålet och det kan ses som ett av Sveriges samhällsekonomiska mål. Du kan läsa mer om syftet med målet och bakgrunden till det på sidan Inflationsmålet.

Målet innebär inte att inflationen alltid ska ligga på exakt 2 procent. Detta är inte heller möjligt eftersom det hela tiden sker förändringar i ekonomin som gör att inflationen varierar på ett sätt som inte går att förutsäga med tillräcklig precision och inte heller att motverka på kort sikt. I praktiken syftar Riksbankens penningpolitik till att hushåll och företag ska ha förtroende för att inflationens avvikelser från 2 procent inte blir alltför långvariga och påverkar deras förväntningar om vilken nivå på inflationen som kommer att vara den normala i ekonomin.

Det huvudsakliga penningpolitiska verktyget är styrräntan. Genom att höja eller sänka styrräntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen. Riksbanken kan också vid behov använda andra åtgärder för att säkerställa att penningpolitiken får genomslag på ett effektivt sätt, läs mer på sidan Kompletterande penningpolitiska åtgärder. Vid de penningpolitiska mötena fattar direktionen beslut om styrräntan och gör en bedömning av vilken bana för styrräntan som ger den utveckling man har tänkt sig och eventuellt vilka andra kompletterande åtgärder som behöver genomföras.

Hänsyn till produktion och sysselsättning

Utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet ska Riksbanken också bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. En politik som inte enbart inriktas på inflationen utan också tar viss hänsyn till produktion och sysselsättning brukar kallas för flexibel inflationsmålspolitik. Det kan ta sig uttryck i att Riksbanken inte alltid försöker föra tillbaka inflationen till målet så snabbt som möjligt.

Men inflationsmålet är alltså överordnat enligt riksbankslagen. Det innebär att inflationen inte alltför länge kan tillåtas avvika från målet, eftersom de långsiktiga förväntningarna om inflationen hos hushåll och företag då kan påverkas. Det kan också innebära att Riksbanken för att upprätthålla förtroendet för målet ibland kan behöva föra en åtstramande penningpolitik trots att ekonomin utvecklas förhållandevis svagt, eller en expansiv politik när ekonomin utvecklas relativt väl.

Penningpolitiken verkar med fördröjning

Det tar tid innan penningpolitiken får full effekt på ekonomin i stort och på inflationen. Därför vägleds penningpolitiken av prognoser för den ekonomiska utvecklingen. Riksbanken publicerar bland annat en bedömning av hur styrräntan kommer att utvecklas framöver. Prognos för styrräntan presenteras i Riksbankens penningpolitiska rapport.

Penningpolitik och finansiell stabilitet hänger ihop

Riksbanken ansvarar också för finansiell stabilitet. Ett stabilt finansiellt system är en förutsättning för att Riksbanken ska kunna bedriva en effektiv penningpolitik. Det beror på att de finansiella marknaderna och deras sätt att fungera påverkar vilket genomslag penningpolitiken får på de räntor som hushåll och företag betalar för sina lån. Dessutom skulle de ekonomiska konsekvenserna av en finansiell kris direkt påverka inflationen, tillväxten och sysselsättningen.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-02

Vad är penningpolitik?

Vad är penningpolitik och hur det går till att fatta ett beslut om styrräntan?

Se filmen "Vad är penningpolitik?