Ingå återköpsavtal

Riksbanken får ge generellt likviditetsstöd för att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet i Sverige genom att ingå återköpsavtal. Ett återköpsavtal är ett avtal om köp eller byte av finansiella instrument med ett samtidigt avtal om att köpet eller bytet ska gå tillbaka vid en viss senare tidpunkt.

Möjliga motparter i dessa återköpsavtal är finansiella företag som står under Finansinspektionens tillsyn, utländska finansiella företag som står under motsvarande tillsyn i sitt hemland och bedriver verksamhet från filial i Sverige, samt svenska och utländska centrala motparter som bedriver verksamhet i Sverige.

Riksbanken får ingå återköpsavtal med alla slags finansiella instrument under förutsättning att dessa, efter eventuella värderingsavdrag, motsvarar en betryggande säkerhet.

Villkoren i övrigt för återköpsavtalen bestäms av Riksbanken utifrån omständigheterna i den specifika situationen. Eftersom finansiella kriser är extraordinära situationer är det inte lämpligt att villkoren specificeras närmare på förhand. För att åtgärden ska bli verkningsfull måste Riksbanken beakta och väga samman många olika aspekter. Utöver den kortsiktiga målsättningen att stötta det finansiella systemet behöver de långsiktiga effekterna beaktas. Ett för generöst agerande kan leda till att vissa aktörer gynnas på ett olämpligt sätt och ett ökat risktagande på marknaden. Återköpsavtalens prissättning anpassas därför för att stävja sådana effekter.

Före beslut om att ingå återköpsavtal för att motverka allvarliga störningar kan Riksbanken behöva inhämta EU-kommissionens godkännande samt göra en proportionalitetsbedömning. Risktagande i samband med en finanskris kan vara förenligt med proportionalitetsprincipen med tanke på de stora samhällsekonomiska värden som står på spel. Riksbankens ska också som huvudregel inför ett beslut om att ingå återköpsavtal i syfte att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet ge Finansinspektionen och Riksgäldskontoret tillfälle att yttra sig.

Riksbanken har vid finansiell oro eller kris även möjlighet att ingå återköpsavtal i penningpolitiskt syfte

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-02