Europeiska centralbankssystemet (ECBS)

ECBS består av Europeiska centralbanken (ECB), med säte i Frankfurt, och de nationella centralbankerna i EU:s samtliga medlemsländer. Deltagandet i ECBS ger bland annat en möjlighet för Riksbanken att utöva inflytande i frågor som är viktiga för Sverige samt ta del av och bidra med kunskap och erfarenhet.

ECB och de nationella centralbankerna i de länder som infört euron benämns gemensamt Eurosystemet.

Mandat och uppgifter

Huvudmålet för centralbankerna i ECBS är att upprätthålla prisstabilitet. Utan att åsidosätta detta mål ska ECBS stödja den allmänna ekonomiska politiken i unionen i syfte att förverkliga unionens allmänna mål.

De centralbanker som ingår i ECBS men inte i Eurosystemet – däribland Riksbanken – behåller sitt ansvar för en självständig nationell penningpolitik och andra nationella uppgifter. Deltagandet i ECBS syftar bland annat till att underlätta ett inträde i Eurosystemet om och när detta blir aktuellt. Det ger också en möjlighet för Riksbanken att utöva inflytande i frågor som är viktiga för Sverige och ta del av och bidra med kunskap och erfarenhet.

Beslutsformer och deltagarformer

ECB-rådet

ECB-rådet är det högsta beslutande organet inom Eurosystemet och ECBS. Ledamöter är de nationella centralbankscheferna i euroområdet samt ledamöterna i ECB:s direktion. ECB-rådet sammanträder normalt två gånger per månad, och vid vartannat tillfälle fattas penningpolitiska beslut. Eftersom Sverige står utanför valutaunionen ingår inte riksbankschefen i detta råd. När ECB-rådet fattar beslut som gäller hela ECBS kan allmänna rådets medlemmar lämna synpunkter i förväg.

Direktionen

ECB:s direktion har sex ledamöter som utses av stats- och regeringscheferna i euroländerna. Direktionens huvuduppgifter är att ansvara för ECB:s löpande verksamhet och att se till att ECB-rådets beslut genomförs.

Allmänna rådet

I ECB:s allmänna råd ingår de nationella centralbankscheferna i EU:s samtliga medlemsländer samt ECB:s ordförande och vice ordförande. Riksbankschefen är alltså medlem i allmänna rådet. Allmänna rådet sammanträder vanligen en gång per kvartal. Dess viktigaste uppgifter är att förbereda för att nya länder ska kunna komma med i euroområdet samt att övervaka och analysera ekonomin i de EU-länder som står utanför euroområdet. Bland annat antar rådet de konvergensrapporter där ECB bedömer hur dessa länder uppfyller de ekonomiska konvergenskriterierna och i vad mån deras nationella lagstiftning är förenlig med fördraget och ECBS-stadgan. Konvergensrapporter utarbetas vartannat år eller om något land söker inträde i valutaunionen.

ECBS-kommittéer

ECB-rådet har bildat kommittéer med ett stort antal arbetsgrupper för olika delar av verksamheten inom ECBS. De nationella centralbankerna har representanter i dessa grupper, som mestadels sammanträder för att bistå ECB-rådet i frågor för Eurosystemet. När frågor hör till allmänna rådets ansvarsområde deltar samtliga centralbanker inom EU, det vill säga även Riksbanken, i arbetet. Sammantaget deltar Riksbanken i cirka 50 kommittéer eller grupper inom ECBS.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-08-11