Internationellt arbete

Sverige är en liten, öppen ekonomi som påverkas starkt av händelserna i världsekonomin. Genom att medverka i internationellt arbete strävar Riksbanken efter att utifrån sina förutsättningar bidra till prisstabilitet och finansiell stabilitet i världsekonomin.

Riksbanken deltar löpande i cirka 200 internationella kommittéer och arbetsgrupper. Dessutom har Riksbanken direkta kontakter med centralbanker i andra länder för att diskutera frågor av gemensamt intresse eller för att ge teknisk assistans (rådgivning till centralbanker i utvecklingsländer).

EU, IMF och BIS i fokus

Ett centralt forum för internationellt samarbete kring ekonomiska frågor är Europeiska unionen (EU). Riksbanken ingår bland annat i Europeiska centralbankssystemet (ECBS), i Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och bidrar till förberedelserna för Ekofin-rådet genom sin medverkan i Ekonomiska och finansiella kommittén (EFK). Riksbankschefen deltar också i de halvårsvisa informella Ekofin-mötena.

Ett annat viktigt forum för Riksbankens internationella samarbete är Internationella valutafonden (IMF), där så gott som alla länder i världen är medlemmar. Riksbanken medverkar här tillsammans med andra centralbanker och finansministerier. Sverige har ett nära samarbete med de nordiska och baltiska länderna, och utgör tillsammans med dem en gemensam valkrets i IMF.

Riksbanken är tillsammans med ett urval av centralbanker engagerad i arbetet vid Bank for International Settlements (BIS), där utarbetandet av normer för olika delar av det finansiella systemet spelar en central roll.

Inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) deltar Riksbanken i ekonomisk-politiska diskussioner med företrädare för andra medlemsländer.

Riksbankens prioriteringar

Riksbanken deltar aktivt i internationella diskussioner inom hela vårt verksamhetsområde, med särskilt fokus på bankens kärnuppgifter. Riksbanken deltar i globala samarbeten om finansiell infrastruktur, betalningar och digitaliseringen av betalningsmarknaden. Riksbanken är också mycket engagerad i hur regelverk och arbetsmetoder ska utvecklas för att garantera effektivitet och stabilitet på de alltmer gränsöverskridande finansiella marknaderna. Riksbanken deltar även till exempel i dialoger med andra centralbanker om olika sätt att utforma penningpolitiken.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-21