Direktionen

Riksbanken leds av en direktion som består av sex ledamöter. De utses av riksbanksfullmäktige som i sin tur väljs av riksdagen. Tillsammans ansvarar de för bankens verksamhet.

Direktionsledamöterna utses för mandatperioder på 5 eller 6 år enligt ett rullande schema. En av ledamöterna utses till riksbankschef och är ordförande i direktionen. En av ledamöterna är första vice riksbankschef och övriga är vice riksbankschefer.

Direktionen möts normalt varannan torsdag och fattar då gemensamma beslut. Minst hälften av ledamöterna måste vara närvarande för att kunna fatta beslut. Ordföranden har utslagsröst. Ett ärende som kräver ett snabbt beslut får avgöras av bara två ledamöter om de är överens.

Även fullmäktiges ordförande och vice ordförande får närvara vid direktionens sammanträden. De har rätt att yttra sig, men för att inte äventyra Riksbankens självständighet får de inte lämna förslag eller rösta.

Direktionen beslutar om räntan

Fem gånger om året har direktionen ett så kallat penningpolitiskt möte. Då beslutar ledamöterna om styrräntan. Hur de resonerat och röstat vid mötet offentliggörs i ett protokoll ungefär tio dagar efter mötet. Beslutet om räntan är ett majoritetsbeslut med utslagsröst för riksbankschefen. Om någon av ledamöterna haft en annan uppfattning så framgår det i protokollet.

Två gånger om året lämnar direktionen en skriftlig redogörelse för penningpolitiken till riksdagens finansutskott.

Direktionsledamöter

Uppdaterad 2022-06-08