Direktionen

Riksbanken leds av en direktion som består av fem ledamöter. De utses av riksbanksfullmäktige som i sin tur väljs av riksdagen. Tillsammans ansvarar de för bankens verksamhet.

Direktionsledamöterna utses för mandatperioder på 5 eller 6 år enligt ett rullande schema. En av ledamöterna utses till riksbankschef och är ordförande i direktionen. En av ledamöterna är förste vice riksbankschef och övriga är vice riksbankschefer.

Direktionen möts normalt varannan onsdag och fattar då gemensamma beslut. Minst tre av ledamöterna måste vara närvarande för att kunna fatta beslut. Ordföranden har utslagsröst. Ett ärende som kräver ett snabbt beslut får avgöras av bara två ledamöter om de är överens.

Även fullmäktiges ordförande och vice ordförande får närvara vid direktionens sammanträden. De har rätt att yttra sig, men för att inte äventyra Riksbankens självständighet får de inte lämna förslag eller rösta.

Direktionen beslutar om räntan

Fem gånger om året har direktionen ett så kallat penningpolitiskt möte. Då beslutar ledamöterna om styrräntan. Hur de resonerat och röstat vid mötet offentliggörs i ett protokoll ungefär tio dagar efter mötet. Beslutet om räntan är ett majoritetsbeslut med utslagsröst för riksbankschefen. Om någon av ledamöterna haft en annan uppfattning så framgår det i protokollet.

Riksbanken ska regelbundet eller på begäran lämna en redogörelse till riksdagens finansutskott om den penningpolitiska verksamheten. 

Åtta penningpolitiska möten per år från 2024

År 2024 utökas antalet penningpolitiska möten från fem till åtta möten per år. En penningpolitisk rapport med prognoser inklusive räntebana kommer att publiceras vid fyra av de åtta penningpolitiska mötena. Detta innebär förändringar i den penningpolitiska beredningsprocessen från och med nästa år.

Läs mer: Åtta penningpolitiska möten per år från 2024

Direktionsledamöter

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-06-30