Betalningsrådet

Den svenska marknaden för betaltjänster är betydelsefull för den svenska ekonomin och samhället som helhet. På initiativ av Riksbanken har aktörer och myndigheter som är involverade på betalningsmarknaden bildat ett svensk betalningsråd som ett forum för samråd och dialog.

Betalningsrådet ska medverka till en samhällsekonomiskt effektiv produktion och konsumtion av säkra, effektiva, tillgängliga och ändamålsenliga betaltjänster på en marknad präglad av konkurrens på lika villkor och med väl avvägd reglering. Betalningsrådet ska bistå med en allsidig belysning av centrala betalfrågor utifrån producenternas, konsumenternas och myndigheternas perspektiv. Till exempel kan betalningsrådet tillsätta arbetsgrupper för att utreda specifika frågor.

Betalningsrådet ska fungera som en gemensam resurs för marknadens alla intressenter och eftersträvar transparens i sitt arbete. Utgångspunkten är därför att resultatet av rådets och arbetsgruppers arbete ska offentliggöras. Riksbanken agerar sammankallande och ansvarar för det administrativa arbetet.

Information från Betalningsrådets möten hittar du via länkarna nedan. 

Betalningsrådets organisation

Betalningsrådet består av 17 deltagare och observatörer som har en viktig roll på betalningsmarknaden. Rådets arbete bedrivs inom tre arbetsutskott som ansvarar för att driva arbetet framåt: 

 • Tillsyn och reglering
 • Betaltjänsters tillgänglighet
 • Digitalisering och nya tjänster

Utskotten rapporterar sitt arbete till Betalningsrådet via rådets kansli. Kansliet utgör en sammanhållande funktion där utskottens arbete koordineras och rapporteras vidare till Betalningsrådet. Riksbanken tillhandahåller kanslifunktionen. Utskotten ska vid behov kunna knyta personer utanför Betalningsrådets ordinarie sammansättning till sig från marknadsaktörer, branschorganisationer och myndigheter som inte är representerade i rådet.

Medlemmar i betalningsrådet

Betalningsrådet möts två gånger per år eller när det är motiverat.

 • Bankgirot
 • Card Payment Sweden
 • Finansdepartementet (observatör)
 • Finansinspektionen (observatör)
 • Konkurrensverket
 • Konsumentverket
 • Länsstyrelsen i Dalarna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • P27 Nordic Payments
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksbanken
 • Riksgälden (observatör)
 • Swedish Fintech Association
 • Svensk Handel
 • Svenska Bankföreningen
 • Svenskt Näringsliv
 • Sveriges Konsumenter
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-12-22