Betalningsrådet

Den svenska marknaden för betaltjänster är betydelsefull för den svenska ekonomin och samhället som helhet. På initiativ av Riksbanken har aktörer och myndigheter som är involverade på betalningsmarknaden bildat ett svensk betalningsråd som ett forum för samråd och dialog.

Betalningsrådet ska medverka till en samhällsekonomiskt effektiv produktion och konsumtion av säkra, effektiva, tillgängliga och ändamålsenliga betaltjänster på en marknad präglad av konkurrens på lika villkor och med väl avvägd reglering. Betalningsrådet ska bistå med en allsidig belysning av centrala betalfrågor utifrån producenternas, konsumenternas och myndigheternas perspektiv. Till exempel kan betalningsrådet tillsätta arbetsgrupper för att utreda specifika frågor.

Betalningsrådet ska fungera som en gemensam resurs för marknadens alla intressenter och eftersträvar transparens i sitt arbete. Utgångspunkten är därför att resultatet av rådets och arbetsgruppers arbete ska offentliggöras. Riksbanken agerar sammankallande och ansvarar för det administrativa arbetet.

Information från Betalningsrådets möten hittar du via länkarna nedan.

Medlemmar i betalningsrådet

Betalningsrådet möts två gånger per år eller när det är motiverat.

 • Bankföreningen
 • Pan-Nordic Card Association
 • Svenskt Näringsliv
 • Svensk Handel
 • Sveriges Konsumenter
 • Bankgirot
 • Swedish FinTech Association
 • Post- och telestyrelsen
 • Länsstyrelsen i Dalarna
 • Finansdepartementet (observatör)
 • Finansinspektionen (observatör)
 • Konkurrensverket
 • Riksbanken
 • Swedish Fintech Association
Uppdaterad 2018-10-25