Köpa och sälja finansiella instrument

För att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet i Sverige får Riksbanken – om det finns synnerliga skäl – köpa och sälja finansiella instrument likt en marknadsgarant till förutbestämda priser i syfte att tillfälligt stödja systemviktiga finansiella marknaders funktionssätt.

Med synnerliga skäl menas att åtgärden endast får vidtas om någon av Riksbankens övriga mindre riskfyllda åtgärder (kredit eller återköpsavtal) inte bedöms kunna uppnå syftet med åtgärden, det vill säga motverka en allvarlig störning i det finansiella systemet. Åtgärden ska vidare syfta till att förbättra likviditeten på en systemviktig marknad vars bristande likviditet utgör ett hot mot den finansiella stabiliteten. Syftet är alltså att stötta marknadens funktionssätt, inte individuella företag. Åtgärden ska därför utformas så att den träffar en så bred krets av finansiella instrument på den aktuella marknaden som möjligt. Riksbanken kan också behöva ställa villkor i syfte att banken inte ska komma att äga en alltför stor andel i ett visst företag eller flera företag på en viss marknad. Hur viktig en marknad är beror bland annat på dess storlek och utbytbarhet liksom dess kopplingar till andra marknader.

Före beslut om att köpa eller sälja finansiella instrument för att motverka allvarliga störningar kan Riksbanken behöva inhämta EU-kommissionens godkännande samt göra en proportionalitetsbedömning. Risktagande i samband med en finanskris kan vara förenligt med proportionalitetsprincipen med tanke på de stora samhällsekonomiska värden som står på spel. Riksbankens ska också som huvudregel inför ett beslut om att köpa eller sälja finansiella instrument i syfte att motverka en allvarlig störning i det finansiella systemet ge Finansinspektionen och Riksgäldskontoret tillfälle att yttra sig.

Riksbanken har vid finansiell oro eller kris även möjlighet att köpa och sälja finansiella instrument i penningpolitiskt syfte.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-02