Utredning om Riksbankens framtida avvecklingstjänst

Riksbanken genomförde under 2021 en förstudie om hur dess framtida avvecklingstjänst för betalningar ska fungera. Som en del i förstudien har Riksbanken konsulterat marknaden. Baserat på förstudien har direktionen beslutat att inriktningen för Riksbankens framtida system för avveckling av stora betalningar är att använda Eurosystemets T2 plattform.

Nuvarande avvecklingstjänst för betalningar, Riksbankens RIX-system, togs i produktion 2009 och har fungerat väl. Sedan dess har nya tekniker och tjänster tillkommit som i allt större utsträckning konkurrerar med de traditionella betalsystemen, både nationellt och internationellt. Riksbankens avsikt är att fortsätta erbjuda marknaden ett modernt, kostnadseffektivt och säkert system för betalningsavveckling i svenska kronor. Direktionen har därför beslutat att inriktningen för Riksbankens framtida system för avveckling av stora betalningar är att använda Eurosystemets T2 plattform.

Den ökande internationaliseringen, där banker och andra aktörer är aktiva på flera marknader ökar kraven på harmonisering och därmed också användandet av gemensamma standarder. Därtill kommer krav på att betalsystemen ska klara allt större mängder data och kunna interagera med andra system. En annan utmaning är de operativa risker som uppstår då den finansiella infrastrukturen betjänar allt fler aktörer, i allt snabbare takt och på allt större avstånd. Denna utveckling leder till allt större krav på säkerhet (i synnerhet cybersäkerhet) och robusthet i systemen, så att de kan motstå angrepp och därmed hålla en hög grad av kontinuitet. Därutöver har Riksbanken att hantera marknadens och samhällets krav på kostnadseffektiva och säkra systemlösningar.

Innan Riksbanken kan ta beslut om att inleda avtalsförhandlingar med Eurosystemet behövs en fördjupad analys av ett antal frågor relaterade till Eurosystemets T2 plattform. Men under förutsättning att utestående frågor om säkerhetsskydd och reservlösning kan lösas och att en anslutning till T2 plattformen medför att Riksbanken fortsatt kan föra en oberoende penningpolitik är bedömningen att en användning av Eurosystemets T2 plattform kan ge betydande fördelar och effektivitetsvinster.

Konsultation till marknaden

Avsikten med förstudien om en framtida avvecklingstjänst var att ta fram underlag för Riksbankens beslut om framtida avvecklingssystem för betalningar. Vilken funktionalitet krävs för att tillhandahålla ett effektivt system för avveckling av betaltransaktioner, vilka krav ska ställas på säkerheten i systemet och vilka behov har marknaden, var några av de frågor som analyserades. Det var därför viktigt för Riksbanken att skaffa sig en god uppfattning om vilka behov som finns hos deltagarna i RIX-systemet och hur dessa behov kan tillgodoses.

Deltagarna i RIX-systemet, Svenska Bankföreningen och P27 bjöds in att svara på konsultationen och ge sin syn på Riksbankens avvecklingstjänst för stora betalningar, RIX-systemet, och vad som bör ingå i en framtida avvecklingstjänst.

Svaren visar på ett starkt stöd för harmonisering och standardisering som en del i att effektivisera betalområdet. Man ser också en trend mot en ökad användning av omedelbara betalningar. Kontinuitet och säkerhet, i synnerhet cybersäkerhet, var en annan fråga som lyftes fram i svaren.

De tillfrågade är generellt sett nöjda med både funktioner och öppettider i det nuvarande RIX-systemet, men nämner att det finns utrymme för ytterligare effektivisering. Vad gäller en eventuell framtida anslutning till eurosystemets T2 fanns det en bred enighet om att T2 ger väsentliga stordriftsfördelar i form av gemensamma processer, förvaltning och utveckling, samt ökade resurser för säkerhet. På minussidan framfördes en viss oro för kostnader och resurser i samband med anslutningen, minskat inflytande, samt kontinuitet vid eventuella driftstörningar.

Riksbanken publicerade konsultationen ”Riksbankens framtida avvecklingstjänst” i februari 2021. Konsultationsperioden löpte till mitten på mars 2021. Riksbanken har fått in 22 svar på konsultationen. Läs mer i dokumentet ”Sammanfattning av svar på konsultationen Riksbankens framtida avvecklingstjänst”.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-23