Styrdokument

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Vårt ansvar för penningpolitiken och rätten att ge ut sedlar och mynt läggs fast i regeringsformen (RF), en av Sveriges grundlagar.

Mer detaljerade ramar för Riksbankens uppgifter har riksdagen beslutat om i riksbankslagen.

Utifrån dessa lagar kan Riksbanken själv besluta hur banken ska genomföra sina uppgifter i den dagliga verksamheten. Det finns olika styrdokument för det:

  • Arbetsordning
  • Instruktion
  • Policyer
  • Regler
  • Rutinbeskrivningar

Fullmäktige beslutar om arbetsordningen. Den anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa frågor som rör ledning och beslut. I instruktionen finns direktionens mer detaljerade beslut om organisationen.

Inom Riksbanken finns också policyer, regler och rutinbeskrivningar. Där framgår förhållningssätt, principer och metoder för hur arbetet ska bedrivas inom olika områden. Riksbankens etiska regler är ett exempel. De innehåller bestämmelser kring insiderfrågor samt om hur medarbetarna ska rapportera om sina innehav av värdepapper.

Riksbanken får också meddela föreskrifter inom ramen för sitt ansvar för penningpolitiken samt vad avser verksamhet med anknytning till Riksbankens betalningssystem eller kontantförsörjningsuppdrag.

Uppdaterad 2017-11-28