Riksbankens arbete med beredskap

Riksbanken är en del av Sveriges totalförsvar och deltar i planeringen för det civila försvaret. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vår civila beredskap vilket omfattar såväl krisberedskap som civilt försvar. Arbetet sker både internt och tillsammans med andra.

Riksbankens har två ansvarsområden inom civil beredskap:

  • Riksbankens verksamhet ska fungera vid kriser och höjd beredskap
  • Betalningar i samhället ska fungera vid kriser och höjd beredskap

Sveriges totalförsvar

Totalförsvaret består av militärt försvar samt civilt försvar och är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Om regeringen beslutar om högsta beredskap är totalförsvar all verksamhet som då ska bedrivas. De övergripande målen för totalförsvaret är att verka krigsavhållande samt att stärka hela samhällets förmåga att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Den civila delen av totalförsvaret består bland annat av myndigheter, kommuner regioner, enskilda företag, frivilliga försvarsorganisationer och privatpersoner. Det civila försvarets uppgift är att samhället ska fungera vid krig och krigsfara samt som stöd till Försvarsmakten.

Förmåga att upprätthålla Riksbankens verksamhet

Stärkt beredskap är en av Riksbankens fem strategiska prioriteringar. Inom Riksbanken omfattar begreppet både krisberedskap och civilt försvar, det vill säga planering och hantering av fredstida krissituationer och ett läge av höjd beredskap. Vår beredskap tar höjd för att Riksbankens samhällsviktiga verksamhet ska kunna bedrivas under alla typer av samhällsstörningar, från fredstid till krig.

Samverkan och beredskap inom finansiella tjänster

Den 1 oktober 2022 trädde på regeringens initiativ en strukturreform för civilt försvar och krisberedskap i kraft vilket innebar ett upprättande av tio beredskapssektorer. Sektorerna utgörs av ett antal beredskapsmyndigheter och leds av en sektorsansvarig myndighet. Indelningen baseras på de olika samhällsfunktioner som är viktiga att upprätthålla under fredstida krissituationer och höjd beredskap.

I beredskapssektorn finansiella tjänster ingår Finansinspektionen och Riksgäldskontoret. Sektorns funktioner består utav betalningsförmedling, finansiell stabilitet, finansiering och sparande samt försäkring. Finansinspektionen, som är sektorsansvarig myndighet, leder sektorns arbete med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Som myndighet under riksdagen kan Riksbanken formellt inte ingå i sektorn men deltar i arbetet på frivillig basis och har ett nära samarbete med de två myndigheterna.

För att stärka motståndskraften inom Riksbanken och finansiell sektor deltar myndigheten även i olika typer av samverkansövningar.

Allmänhetens ska kunna genomföra betalningar i fredstida krissituationer och höjd beredskap

Enligt riksbankslagen har Riksbanken ett ansvar för att allmänheten ska kunna göra betalningar i såväl krissituationer som inträffar under fredstid som i en situation där höjd beredskap råder.

Riksbankslagen ger Riksbanken ansvar, uppgifter och mandat som ska bidra till en successiv förstärkning av den samlade förmågan att upprätthålla allmänhetens betalningar under fredstida krissituationer och höjd beredskap. I praktiken innebär ansvaret att Riksbanken har en samordnande, kravställande och övervakande roll.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-01-24