Finansiell stabilitet och hållbarhet

Riksbanken behöver förstå och ta hänsyn till hållbarhetsfrågor om dessa påverkar Riksbankens arbete med finansiell stabilitet. Här är exempel på Riksbanken arbete med hållbarhet inom finansiell stabilitet.

Riksbankens praktiska arbete med att värna den finansiella stabiliteten består av flera olika deluppgifter. En är att arbeta för att förebygga finansiella kriser, bland annat genom att identifiera, analysera och övervaka risker och sårbarheter i det finansiella systemet. Bland dessa risker ingår klimatrelaterade risker – fysisk risk och omställningsrisk – som kan skapa finansiella risker. Om dessa inte hanteras kan det innebära risker för det finansiella systemet, vilket i sin tur kan få konsekvenser för den finansiella stabiliteten. Det ingår därmed i Riksbankens uppdrag att verka för att det finansiella systemet har motståndskraft mot klimatrelaterade risker.

Insikten om att klimatrelaterade risker är en källa till finansiella risker har fördjupats under senare år. Riksbanken deltar i flera internationella samarbeten där konkreta åtgärder förbereds och vidtas för att stärka det finansiella systemets förmåga att hantera även klimatrelaterade risker. Exempel på åtgärder är stresstester baserade på olika klimatscenarier och bidrag till rekommendationer och standarder på området. Genom medlemskapet i ”Network for Greening the Financial System”, ett globalt samarbete mellan centralbanker och tillsynsmyndigheter, bidrar Riksbanken aktivt till att stärka det internationella finansiella systemets motståndskraft. Riksbanken deltar även i Baselkommittén för att stärka motståndskraften i banksystemet och i Kommittén för betalningar och finansiell infrastruktur (CPMI) för att stärka motståndskraften i den finansiella infrastrukturen. Inom ramen för EU deltar Riksbanken i arbetsgrupper som tar fram åtgärder och regler på europeisk nivå.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-12-17