Omvärldens betydelse för penningpolitiken

Sverige är en liten öppen ekonomi som är beroende av och lätt påverkas av vad som händer i omvärlden. För att Riksbanken ska kunna utforma en penningpolitik som bidrar till en god utveckling av den svenska ekonomin krävs därför kunskaper om omvärlden och prognoser för den ekonomiska utvecklingen hos Sveriges viktigaste handelspartners. Hur omvärlden kan påverka den svenska ekonomin och penningpolitiken beskrivs nedan.

Efterfrågan på svenska exportvaror och tjänster kan påverka inflationen

När BNP-tillväxten i omvärlden ökar blir det också större efterfrågan på svenska exportvaror och tjänster. Det i sin tur kan innebära en större efterfrågan på arbetskraft i Sverige, vilket får lönerna att öka snabbare och företagens kostnader att stiga. Företagen behöver då höja sina priser, vilket medför att inflationen kan stiga. En lägre BNP-tillväxt i omvärlden kan tvärtom leda till en dämpad efterfrågan på svensk export och i förlängningen en lägre inflation.

Importpriserna är viktiga för inflationen

Den svenska inflationen påverkas också av priserna på de varor och tjänster som importeras. Till exempel bestäms priserna på många råvaror på en världsmarknad där den internationella efterfrågan bestämmer utvecklingen. Efterfrågan i omvärlden påverkar också kostnaderna för de företag som tillverkar svenska importvaror och det påverkar i sin tur prissättningen hos dessa företag.

Växelkursen påverkar inflationstrycket

Om den svenska kronan apprecierar, det vill säga stiger i värde jämfört med andra valutor, blir importerade varor och tjänster billigare i kronor räknat, vilket dämpar inflationen. Samtidigt leder en starkare krona till en lägre efterfrågan på svenska varor och tjänster utomlands eftersom de varorna och tjänsterna blir dyrare i inhemska priser. När efterfrågan på svensk export minskar kan det i sin tur leda till att sysselsättningen minskar i Sverige och i förlängningen bidra till att dämpa inflationen. Det motsatta gäller om kronan istället deprecierar, det vill säga minskar i värde jämfört med andra valutor.

Omvärldens räntor påverkar svenska räntor

Vid de penningpolitiska besluten gör Riksbankens direktion en bedömning av vilken bana för styräntan och vilka andra kompletterande åtgärder som behövs för att penningpolitiken ska vara väl avvägd. Denna bedömning kan behöva ta hänsyn till utvecklingen av omvärldens räntor på flera sätt. Dels kan den svenska räntenivån trendmässigt påverkas av samma faktorer som driver utvecklingen av internationella räntor. Dels kan en centralbank i en liten öppen ekonomi behöva ta hänsyn till andra centralbankers agerande. Om Riksbankens penningpolitik markant avviker från omvärldens kan kronans växelkurs påverkas kraftigt, vilket enligt ovan skulle påverka både inflationen och tillväxten i svensk ekonomi.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-06-08