Riksbankens uppdrag och verksamhet

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil över tid. Vi ska också bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt och att allmänheten kan göra betalningar. Riksbanken ansvarar även för att ge ut sedlar och mynt.

Varaktigt låg och stabil inflation

Enligt riksbankslagen ska Riksbanken upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation. Utan att åsidosätta inflationsmålet ska Riksbanken dessutom bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. Riksbanken har preciserat ett mål för inflationen som säger att den årliga förändringen av konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) ska vara 2 procent. För att påverka inflationen och den ekonomiska utvecklingen beslutar Riksbanken om nivån på styrräntan. 

Läs mer: Penningpolitik, Vad är penningpolitik?, Penningpolitiska beslut 

Stabilt och effektivt finansiellt system

För att samhällsekonomin i Sverige ska fungera väl och växa på ett hållbart sätt behövs ett stabilt och effektivt finansiellt system, det vill säga ett system som kan förmedla betalningar, omvandla sparande till finansiering och hantera risker. Riksbanken ska bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt. Det innebär att Riksbanken övervakar det finansiella systemet, förbereder sig för att hantera finansiella kriser, har möjlighet att ge tillfälligt likviditetsstöd till bland annat banker för att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet samt samverkar med Finansinspektionen och Riksgäldskontoret om dessa frågor.

Läs mer: Finansiell stabilitet, Riksbankens ansvar inom finansiell stabilitet, Finansiell stabilitetsrapport

Säkra, effektiva och tillgängliga betalningar

Riksbanken har i uppdrag att se till att det går att göra betalningar säkert och effektivt. Bland annat tillhandahåller Riksbanken betalningssystemet RIX för avveckling av betalningar. Riksbanken ska också bidra till att det finns tillgång till kontanter, det vill säga sedlar och mynt i kronor, i betryggande utsträckning i hela Sverige.

Läs mer: Betalningar och kontanter, Riksbankens ansvar för betalningar, Sedlar och mynt, Betalningsrapport, Betalningssystemet RIX 

 

Förvaltning av tillgångar

Riksbanken förvaltar tillgångar i syfte att kunna fullgöra sina uppgifter och befogenheter och generera tillräcklig avkastning för att finansiera sin verksamhet. Tillgångarna ska förvaltas med låg risk och med hänsyn till Riksbankens ställning som centralbank och syftet med tillgångsinnehavet.

Läs mer: Marknader, Guld- och valutareserven, Balansräkningen

Civil beredskap

Riksbanken ska ha en god förmåga att upprätthålla sin verksamhet under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap, inbegripet att allmänheten ska kunna göra betalningar under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap.

Läs mer: Beredskap, Civil beredskap för betalningar

Riksbankens självständiga ställning

Riksbanken är en oberoende centralbank och en självständig myndighet under riksdagen. Det innebär att riksdagen ger oss vårt uppdrag och bestämmer vilka uppgifter vi har, men besluten på Riksbanken fattas självständigt av Riksbankens direktion. Direktionen utses av riksbanksfullmäktige, som i sin tur utses av riksdagen. I och med Riksbankens självständiga ställning är det viktigt att det finns goda förutsättningar att utvärdera och granska Riksbanken på ett effektivt sätt.

Läs mer: Direktionen, Riksbanksfullmäktige 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-21

Vad gör Riksbanken?

Riksbankschef Erik Thedéen berättar om Riksbankens verksamhet och roll i den svenska ekonomin.

Se filmen: Vad gör Riksbanken?