Sök Swestr

Sedan den 27 januari 2021 publicerar Riksbanken den transaktionsbaserade referensräntan Swestr (Swedish krona Short Term Rate). Med hjälp av sökfunktionen nedan går det att söka fram historik för Swestr från detta datum.

Under en cirka sex månader lång testperiod, med start den 27 januari 2021, kommer en preliminär notering för Swestr att publiceras varje svensk bankdag. Swestr ska inte användas i finansiella kontrakt under testperioden.

Tidsintervall
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Separator:

Vid behov publiceras en korrigerad referensränta

Riksbanken publicerar Swestr kl. 11:00 varje bankdag. Om någon eller några rapportörer skickar in eller validerar transaktionsdata för sent, så att dessa data inte kommit med till den första beräkningen, kan Riksbanken publicera en korrigerad notering för Swestr kl. 14:00 samma dag. Även vid tekniska problem kan en korrigerad notering kunna komma i fråga. Detta värde ersätter då det tidigare publicerade värdet som officiell notering för Swestr. En korrigerad ränta publiceras endast om en ny beräkning ger upphov till en räntenotering som avviker med mer än två räntepunkter från det värde som publicerades kl. 11:00.

Reviderad historisk dataserie publiceras med eftersläpning

Därutöver kommer Riksbanken att publicera en reviderad historisk dataserie över Swestr som tar hänsyn till alla revideringar av transaktionsunderlaget, oavsett när dessa sker. Denna publiceras med eftersläpning. Skälet till att Riksbanken väljer att publicera en reviderad historisk tidsserie är att Riksbanken vill vara transparent och för att möjliggöra en utvärdering av Swestr och de bakomliggande processerna. Den reviderade tidsserien påverkar däremot inte den officiella historiken för Swestr. Värdet som publicerats på ursprunglig publiceringsdag – och i förekommande fall det korrigerade värdet kl. 14:00 – kvarstår som officiell notering för Swestr.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!