Regeringsformen

Riksbanken är en myndighet under riksdagen. De bestämmelser som gäller för Riksbankens verksamhet finns bland annat i riksbankslagen och i regeringsformen. Regeringsformen är den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas.

I kapitel 9 i regeringsformen finns det bestämmelser om finansmakten. Nedan beskrivs de bestämmelser i det kapitlet som berör Riksbankens verksamhet.

9 kapitlet

Valutapolitiken

12 §

Regeringen har ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor. Övriga bestämmelser om valutapolitiken meddelas i lag.

Riksbanken

13 §

Riksbanken är rikets centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för att

  1. utforma och genomföra penningpolitiken,
  2. genomföra valutainterventioner,
  3. inneha och förvalta en valutareserv,
  4. främja ett väl fungerande betalningssystem, och
  5. utföra andra grundläggande uppgifter som följer av särskild lag.

14 §

Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Föreskrifter om utgivning och giltighet av sedlar och mynt meddelas genom lag.

15 §

Ingen myndighet får bestämma hur Riksbanken ska besluta i frågor som den ansvarar för enligt 13 §. Inom dessa ansvarsområden får Riksbanken inte heller begära eller ta emot instruktioner från någon.

16 §

Riksbanken har elva fullmäktige, som väljs av riksdagen. Riksbanken leds av en direktion, som utses av fullmäktige.

Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmäktige och direktionen ska beviljas ansvarsfrihet. Om riksdagen vägrar en fullmäktig ansvarsfrihet är han eller hon därmed skild från sitt uppdrag. Fullmäktige får skilja en ledamot av direktionen från anställningen endast om ledamoten inte längre uppfyller de krav som ställs för att han eller hon ska kunna utföra sina uppgifter eller om han eller hon gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.

Föreskrifter om val av fullmäktige och om Riksbankens ledning och verksamhet meddelas genom lag.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-01