Skyldighet för större banker att tillhandahålla vissa kontanttjänster

I januari 2021 trädde en ny lag i kraft som kräver att vissa stora banker ska tillhandahålla uttagstjänster för privatpersoner och ta emot insätt-ningar (dagskassor) från organisationer och företag.

I december 2016 fick en kommitté, Riksbankskommittén, i uppdrag att se över det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. I juni 2018 presenterade Riksbankskommittén delbetänkandet ”Tryggad tillgång till kontanter”. I delbetänkandet behandlas bland annat Riksbankens roll och ansvar för kontanttillgången i hela landet. Därutöver analyseras de roller som andra statliga myndigheter, bankerna och handeln har. Kommittén föreslår att vissa banker ska vara skyldiga att tillhandahålla en rimlig tillgång till kontanttjänster i hela Sverige.

Riksbanken har gett sin syn på förslagen i ett yttrande över delbetänkandet. Läs mer på sidan ”Alla banker bör vara skyldiga att hantera kontanter”.

I september 2019 överlämnade regeringen propositionen Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster (prop. 2019/20:23) till riksdagen. I propositionen föreslås att svenska kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet. Förslaget innebär att vissa större kreditinstitut – i dagsläget de sex största bankerna i Sverige – från och med den 1 januari 2021 ska vara skyldiga att tillhandahålla vissa kontanttjänster i hela landet. Syftet är att säkerställa en viss lägsta nivå på tillgången till kontanttjänster för konsumenter och företag. Förslaget innebär att banker som tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner till konsumenter är skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag. Skyldigheten att tillhandahålla kontanttjänster omfattar inte någon skyldighet att tillhandahålla insättningstjänster för konsumenter. Vidare är banker som tillhandahåller betalkonton till företag skyldiga att tillhandahålla platser för dagskasseinsättningar. Post- och telestyrelsen utövar tillsyn över att bankerna uppfyller sina skyldigheter. Om ett svenskt institut inte fullgör sina skyldigheter, kan Finansinspektionen ingripa mot institutet genom beslut om föreläggande och sanktionsavgift.

I november 2019 beslutade riksdagen att bifalla propositionen (se Finansutskottets betänkande 2019/20;FiU29). Bankerna är skyldiga att tillämpa lagen från och med den 1 januari 2021. Läs mer om vad lagen innebär på regeringens webbplats.

Vem ansvarar för att lagen efterlevs?

Post- och telestyrelsen utövar tillsyn över att bankerna uppfyller sina skyldigheter. Om ett svenskt institut inte fullgör sina skyldigheter kan Finansinspektionen ingripa mot institutet genom beslut om föreläggande och sanktionsavgift.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-20