Riksbanksfullmäktige

Riksbanksfullmäktige utser ledamöter i direktionen och beslutar om deras löne- och anställningsvillkor. Fullmäktige fastställer också Riksbankens arbetsordning samt beslutar om utformningen av sedlar och mynt. Dessutom lämnar de förslag till riksdagen och Riksrevisionen.

Fullmäktige har till uppgift att löpande följa upp Riksbankens verksamhet och hur direktionsledamöterna sköter den. Det sker bland annat genom att fullmäktiges ordförande och vice ordförande har rätt att närvara när direktionen sammanträder, men för att inte äventyra Riksbankens självständighet får de inte lämna förslag eller fatta beslut. Fullmäktige har också en revisionsenhet som bland annat granskar hur ledamöterna i direktionen arbetar. Revisionsenheten granskar och analyserar också fullmäktiges förslag till hur Riksbankens vinst ska disponeras. Arbetet utförs av en auktoriserad revisor.

Fullmäktige kan yttra sig om remisser inom sitt verksamhetsområde . I samråd med direktionen kan fullmäktige lämna förslag till riksdagen och regeringen om ändringar i författningar eller andra åtgärder inom sitt ansvarsområde.

Riksbanksfullmäktiges ledamöter

Riksbanksfullmäktige består av elva ledamöter och lika många suppleanter. Ledamöterna utses av riksdagen och har samma mandatperiod som riksdagsledamöterna. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande inom gruppen.

Ordinarie ledamöter

 1. Susanne Eberstein, ordförande (S)
 2. Michael Lundholm, vice ordförande (M)
 3. Hans Hoff (S)
 4. Peter Egardt (M)
 5. Caroline Helmersson Olsson (S)
 6. Olle Felten (-)
 7. Hans Birger Ekström (M)
 8. Anders Karlsson (S)
 9. Roger Tiefensee (C)
 10. Agneta Börjesson (MP)
 11. Chris Heister (M)

Suppleanter

 1. Catharina Bråkenhielm (S)
 2. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 3. Tommy Waidelich (S)
 4. Oskar Öholm (M)
 5. Anne-Kristine Johansson (S)
 6. Mikael Eskilandersson (SD)
 7. Carl B Hamilton (L)
 8. ClasGöran Carlsson (S)
 9. Karin Nilsson (C)
 10. Esabelle Dingizian (MP)
 11. Stefan Attefall (KD)
Uppdaterad 2017-11-21