Riksbankens arkiv

Arkivet är öppet för forskare efter överenskommelse med bankens arkivarier. I arkivet förvaras handlingar från 1900 och framåt. Äldre handlingar finns deponerade i Riksarkivet i Arninge och kan sökas via den Nationella Arkivdatabasen (NAD).

Grundstommen i Riksbankens arkiv utgörs av bankofullmäktiges och direktionens protokoll. I de äldre protokollen ingår även inkomna handlingar till fullmäktige och arkivexemplar av utgående skrivelser, så kallad registratur. Sökingången till dessa arkivserier utgörs dels av diarier över inkomna handlingar med anteckningar om vidtagna åtgärder, dels av ett person- och sakregister till dessa handlingar och protokoll. Huvudbokföringen är tillgänglig i separata serier, likaså omfattande statistiskt material. Ett centraliserat huvuddiarium fångar upp huvuddelen av Riksbankens senare handlingar som återfinns i kronologiska serier av diarieförda ärenden.

Utöver denna grundstomme finns ett omfattande material med ekonomisk, juridisk och historisk karaktär som samlats inom bankens olika avdelningar. Arkivets struktur avspeglar dock mer Riksbankens verksamhet än organisation, även om ambitionen har varit att följa proveniensprincipen - att arkivera handlingarna där de har haft sitt ursprung.

Till arkivet hör även vissa chefstjänstemäns mer eller mindre enskilda arkiv, bland annat tidigare riksbankschefen Ivar Rooths och bankokommissarien Carl-Göran Lemnes arkiv.

Handlingar i Riksbankens arkiv är sökbara via en systematisk arkivförteckning.

Kontakta Riksbankens arkivarie via växeln, telefonnummer: 08-787 00 00, eller skriv till arkivet@riksbank.se

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-05-19