Europeiska systemrisknämnden (ESRB)

ESRB ansvarar för makrotillsynen av europeiska unionens (EU:s) finansiella system och arbetar för att förebygga och minska risker för stabiliteten i det finansiella systemet. Att delta i ESRB ger Riksbanken möjlighet att bland annat påverka frågor kopplade till den finansiella stabiliteten inom EU, samt ta del av och bidra med kunskap, information och erfarenhet inom detta område.

Uppgifter

För att uppfylla sitt makrotillsynsmandat övervakar och utvärderar ESRB möjliga risker för stabiliteten i EU:s finansiella system, vilket täcker in samtliga finansiella institut, marknader, produkter och marknadsinfrastrukturer inom unionen. ESRB arbetar också för att identifiera och analysera kopplingar mellan dessa som kan skapa systemrisker.

Om ESRB identifierar väsentliga systemrisker kan ESRB:s styrelse besluta att utfärda en varning i syfte att uppmärksamma dessa. Varningen kan riktas till EU som helhet, enskilda medlemsländer, de europeiska tillsynsmyndigheterna eller nationella myndigheter. ESRB övervakar de identifierade riskerna och sårbarheterna, samt vilka åtgärder som vidtas för att hantera dem. Om ESRB:s styrelse bedömer det lämpligt kan den också utfärda en rekommendation om hur och inom vilken tidsram adressaten bör agera för att åtgärda en väsentlig systemrisk. Då följer ESRB formellt upp om adressaten efterlever vad rekommendationen föreskriver. Den adressat som inte gör det måste förklara varför den valt att inte göra det.

En annan av ESRB:s uppgifter är att utvärdera och ge synpunkter på planerade nationella makrotillsynsåtgärder. Det är också vanligt att konsultera ESRB i olika frågor där ett makrotillsynsperspektiv behövs, antingen på grund av att en EU-institution efterfrågar ESRB:s synpunkter eller att lagstiftningen kräver det. ESRB samarbetar också med EU:s tre myndigheter för mikrotillsyn* på EU-nivå, European Supervisory Authorities (ESA), för att utföra stresstester som utvärderar motståndskraften hos finansiella institutioner, marknader eller infrastrukturer. I det samarbetet bidrar ESRB bland annat genom att designa de hypotetiska scenarier för utvecklingen i ekonomin och på de finansiella marknaderna som ligger till grund för stresstesterna.

Besluts- och deltagarformer

ESRB:s breda mandat reflekteras av dess medlemskrets som omfattar centralbanker och tillsynsmyndigheter från samtliga EU-länder och Island, Lichtenstein samt Norge, ECB, de tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, EIOPA och ESMA), Gemensamma tillsynsmekanismen (Single Supervisory mechanism, SSM), EU-kommissionen och Ekonomiska och finansiella kommittén, Gemensamma resolutionsnämnden (Single Resolution Board, SRB)[1] samt ESRB:s vetenskapliga kommitté (ASC).

ESRB:s beslutsfattande organ är dess styrelse, General Board, som leds av ECB:s ordförande.  Styrelsen diskuterar aktuella makrotillsynsfrågor och röstar, vid behov, om att utfärda varningar och rekommendationer genom majoritetsbeslut och om att publicera exempelvis rapporter eller konsultationssvar. Ett pressmeddelande återger de viktigaste slutsatserna av styrelsemötet. Styrelsen träffas normalt fyra gånger per år, men oftare om så är lämpligt.

Samtliga medlemmar är representerade i styrelsen. En styrkommitté bidrar i arbetet med att förbereda styrelsemötena genom att bland annat diskutera ESRB:s policyagenda och analyser och annat material från ESRB:s rådgivande tekniska kommitté och rådgivande vetenskapliga kommitté.


* Europeiska bankmyndigheten, EBA, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA, och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-02