Riksbankens arbete med hållbarhet

Långsiktig hållbarhet är en nyckelfråga för framtiden. Riksbanken arbetar dels med att stärka hållbarhetsarbetet i den interna verksamheten, dels med att anpassa vårt arbete med att verka för prisstabilitet och ett effektivt och säkert betalningsväsende till en mer hållbar utveckling. Riksbanken har tagit fram en strategi och beslutat om sex principer för att ta hänsyn till hållbarhet i policyarbetet.

En hållbar samhällsutveckling

Med hållbar utveckling menar Riksbanken det som idag blivit en vanligt använd definition, nämligen en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov och där ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter beaktas. Denna definition av hållbarhet kommer ursprungligen från FN och används av bland annat Sveriges regering och riksdag. Riksbanken är en myndighet under riksdagen och den statliga värdegrunden vägleder Riksbankens arbete.

Riksbanken arbetar utifrån Agenda 2030

Resolutionen Agenda 2030 - som antogs av FN:s generalförsamling 2015 - identifierar 17 mål för en hållbar utveckling. Flera målområden har bäring på Riksbankens verksamhet, exempelvis de som rör klimatförändringar, en hållbar konsumtion och produktion, anständiga arbetsvillkor, jämställdhet och globalt partnerskap. 

Agenda 2030 och de globala målen på regeringens webbplats.

Agenda 2030 och 5 av de globala målen

Fem av de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Illustration: Regeringskansliet/FN.

Principer för Riksbankens hållbarhetsarbete 

Riksbanken har beslutat om sex principer för att ta hänsyn till hållbarhet i arbetet:

 1. Riksbankens arbete tar sin utgångspunkt i FN:s Agenda 2030.
 2. Riksbanken ska analysera klimatförändringar och utvecklingen inom hållbarhetsområdet för att förstå hur den ekonomiska utvecklingen i stort påverkas och därmed hur Riksbanken bäst utför sina policyuppdrag.
 3. Riksbanken ska verka för internationellt samarbete för att främja en hållbar utveckling och minska riskerna kopplade till klimatförändringar. Riksbanken ska därför, i linje med riksdagens och regeringens intentioner, verka för regleringar av det finansiella systemet som minskar riskerna kopplade till klimatförändringar.
 4. Riksdagen och regeringen har huvudansvaret för att bedriva klimatpolitik i Sverige. Riksbanken kan bidra med de medel som faller inom dess mandat och som komplement till annan politik. De mest verkningsfulla åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna faller dock inom ramen för andra politikområden.
 5. Riksbanken är skyldig att se till att dess verksamhet bedrivs effektivt och att hushålla väl med statens medel. Av detta följer att Riksbanken bland annat ska hantera de risker som uppstår vid köp av företagsobligationer, framför allt risker för Riksbankens finansiella ställning. Vissa av dessa risker är kopplade till hållbarhet utifrån antagandet att det är mer riskabelt att köpa obligationer utgivna av företag som bryter mot universella normbaserade principer.       
 6. Riksbanken ska tillämpa ett hållbarhetsperspektiv i förvaltningen av valutareserven. Hur detta görs framgår av Riksbankens finansiella risk‐ och investeringspolicy.

Inriktningen på Riksbankens klimatrelaterade arbete

Riksbanken arbetar på medborgarnas uppdrag, för en stark och säker ekonomi genom att bedriva en penningpolitik med prisstabilitet som huvudsakligt mål samt verka för säkra och effektiva betalningar och ett stabilt finansiellt system. Eftersom klimatförändringarna påverkar Riksbankens ansvarsområden är långsiktig hållbarhet viktigt för Riksbanken. Det finns en hållbarhetskommitté i Riksbanken som samordnar och utvecklar arbetet utifrån en hållbarhetsstrategi. Ambitionen är att Riksbanken ska arbeta systematiskt med hållbarhetsdimensionen i alla sina olika verksamheter.

Baserat på hållbarhetsstrategin ska Riksbanken, inom ramen för sitt mandat, beakta klimatförändringarna och främja en ordnad övergång till en hållbar ekonomi. Det ska ske genom att Riksbanken bland annat:

 • arbetar för att den egna verksamheten gradvis ska följa internationella avtal som Parisavtalet,
 • bidrar till att öka kunskaperna om klimatförändringarnas effekter på ekonomin genom att bidra med egen forskning och egna analyser,
 • har ett hållbarhetsperspektiv på sina tillgångsköp och i förvaltningen av valutareserven inom ramen för vad Riksbankens mandat tillåter,
 • verkar för ökad transparens och redovisning relaterat till klimatavtryck,
 • verkar för regler på de finansiella marknaderna som minskar de risker som klimatförändringarna kan innebära för det finansiella systemet,
 • aktivt medverkar i olika internationella nätverk och samarbeten för att bidra till att minska riskerna med klimatförändringarna på global nivå.
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-04-08