Ansvar avseende civil beredskap för betalningar

Riksbankslagen (1 januari 2023) innebär att Riksbanken ges ett ansvar för att allmänheten ska kunna göra betalningar i såväl krissituationer som inträffar under fredstid som i en situation där höjd beredskap råder.

Riksbankens ansvar och roll

Riksbankslagen ger Riksbanken ansvar, uppgifter och mandat som kan bidra till en successiv förstärkning av den samlade förmågan att upprätthålla allmänhetens betalningar under fredstida krissituationer och höjd beredskap. I praktiken innebär ansvaret att Riksbanken har en samordnande, kravställande och övervakande roll.

Samordnande roll

Den samordnande rollen innebär att Riksbanken ska samordna förebyggande och förberedande arbete med företag som bedriver verksamhet av särskild betydelse för genomförandet av betalningar. I en fredstida krissituation eller vid höjd beredskap ska Riksbanken dessutom aktivera en ledningsfunktion för att dela information mellan berörda aktörer och samordna hantering av den aktuella situationen samt samverka med regeringen och berörda myndigheter.

Kravställande roll

Den kravställande rollen innebär att Riksbanken får meddela föreskrifter som definierar vilka verksamheter som är av särskild betydelse för genomförandet av betalningar. Företag som bedriver sådan verksamhet omfattas av Riksbankens ansvar. Genom föreskrifterna får Riksbanken även beskriva krav på berörda företag avseende planering inför fredstida krissituationer och höjd beredskap, utbildningar och övningar samt deltagande i Riksbankens ledningsfunktion som aktiveras vid en fredstida krissituation eller höjd beredskap. Berörda företag har uppgiftsskyldighet och tystnadsplikt.

Övervakande roll

Den övervakande rollen innebär att Riksbanken ska övervaka att företagen uppfyller de skyldigheter som kommer av Riksbankens föreskrifter samt ny riksbankslag. Riksbanken får också besluta om de förelägganden som behövs för att företag ska följa uppgiftsskyldigheten och Riksbankens föreskrifter, beslut om föreläggande får förenas med vite.

Samarbete avseende civil beredskap

Sedan den 1 oktober 2022 gäller en ny struktur för det civila beredskapssystemet där sektorsansvariga myndigheter har utsetts för tio beredskapssektorer. Finansinspektionen (FI) är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Finansiella tjänster som omfattar betalningsförmedling, finansiering och sparande, finansiell stabilitet och försäkring. I den rollen ska FI bland annat samordna sektorns åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap samt verka för samverkan med näringslivet. Som myndighet under riksdagen omfattas Riksbanken inte av det nya civila beredskapssystemet.

Genom sektorsansvarsrollen respektive riksbankslagen har FI och Riksbanken härigenom ett delvis överlappande ansvar och är överens om att samarbeta i frågor som rör civil beredskap. Syftet med samarbetet är tudelat. Den första delen är att Riksbanken bjuds in, och åtar sig, att delta i arbetet inom beredskapssektorn Finansiella tjänster. Den andra delen är att undvika att parternas överlappande ansvar för civil beredskap inom betalningsområdet skapar otydlighet eller ineffektivitet i arbetet inom sektorn.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-01-24