Nytt ansvar avseende civil beredskap för betalningar

Den nya riksbankslagen (1 januari 2023) innebär att Riksbanken ges ett ansvar för att allmänheten ska kunna göra betalningar i såväl krissituationer som inträffar under fredstid som i en situation där höjd beredskap råder.

Riksbankens ansvar och roll

Med den nya riksbankslagen får Riksbanken ansvar, uppgifter och mandat som kan bidra till en successiv förstärkning av den samlade förmågan att upprätthålla allmänhetens betalningar under fredstida krissituationer och höjd beredskap. I praktiken innebär det nya ansvaret att Riksbanken får en samordnande, kravställande och övervakande roll.

Samordnande roll

Den samordnande rollen innebär att Riksbanken ska samordna förebyggande och förberedande arbete med företag som bedriver verksamhet av särskild betydelse för genomförandet av betalningar. I en fredstida krissituation eller vid höjd beredskap ska Riksbanken dessutom aktivera en ledningsfunktion för att dela information mellan berörda aktörer och samordna hantering av den aktuella situationen samt samverka med regeringen och berörda myndigheter.

Kravställande roll

Den kravställande rollen innebär att Riksbanken får meddela föreskrifter som definierar vilka verksamheter som är av särskild betydelse för genomförandet av betalningar. Företag som bedriver sådan verksamhet omfattas av Riksbankens ansvar. Genom föreskrifterna får Riksbanken även beskriva krav på berörda företag avseende planering inför fredstida krissituationer och höjd beredskap, utbildningar och övningar samt deltagande i Riksbankens ledningsfunktion som aktiveras vid en fredstida krissituation eller höjd beredskap. Berörda företag har uppgiftsskyldighet och tystnadsplikt.

Övervakande roll

Den övervakande rollen innebär att Riksbanken ska övervaka att företagen uppfyller de skyldigheter som kommer av Riksbankens föreskrifter samt ny riksbankslag. Riksbanken får också besluta om de förelägganden som behövs för att företag ska följa uppgiftsskyldigheten och Riksbankens föreskrifter, beslut om föreläggande får förenas med vite.

Arbete pågår

Riksbanken har påbörjat förberedelser för att kunna leva upp till det nya ansvaret. Förberedelserna omfattar bland annat att utveckla, förankra och besluta om föreskrifter, att utveckla samverkansformer och inriktning för gemensamt arbete med företagen samt att utveckla former och inriktning för Riksbankens övervakning.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-08