Betalningssystemet RIX

I Sverige tillhandahåller Riksbanken, liksom centralbankerna i andra länder, ett centralt betalningssystem som banker och andra finansiella institut använder för att göra betalningar mellan varandra. Det svenska betalningssystemet heter RIX och banker, clearingorganisationer, Riksgälden och Riksbanken är deltagare. RIX-systemet kommer från 2022 att innehålla två avvecklingstjänster, RIX-RTGS och RIX-INST. RIX-RTGS är den existerande avvecklingstjänsten för stora betalningar och RIX-INST den nya tjänsten som möjliggör betalningar dygnet runt.

RIX-RTGS

Alla betalningar, som inte görs med sedlar och mynt, innebär att pengar flyttas mellan konton hos någon eller några banker. När hushåll och företag till exempel betalar en räkning, så ger de banken i uppdrag att överföra pengar från det egna kontot till betalningsmottagarens konto. Om betalningsavsändaren och betalningsmottagaren har konton i samma bank, slutförs betalningen inom banken. Om mottagarens konto finns på en annan bank behövs ett centralt betalningssystem som vidarebefordrar betalningar från den ena banken till den andra. Alla betalningar, både direkt mellan banker och på uppdrag av en kund, sker genom de konton som bankerna har i RIX-RTGS. Riksbanken fungerar därmed som bankernas bank och är knutpunkten i betalningssystemet. Som centralbank kan Riksbanken tillföra pengar till RIX-RTGS genom att låna ut pengar till bankerna under dagen, vilket gör att betalningarna kan fungera friktionsfritt.

En betalning sker i flera olika steg: den kontrolleras, clearas i vissa fall och avvecklas. Kontrollerna innebär att det säkerställs att avsändaren av betalningen är behörig att göra betalningen och att det finns tillräckligt med pengar på avsändarens konto. Clearingen innebär att avsändarnas betalningar sammanställs innan de skickas vidare för avveckling. Avvecklingen som sker på deltagarnas konton i RIX-RTGS är det sista steget i betalningskedjan och innebär att betalningen slutförs.

Avvecklingen på deltagarnas konton i RIX-RTGS sker i Riksbankens pengar, alltså i statliga centralbankspengar. Centralbankspengar är det säkraste sättet för banker och andra finansiella institut att göra betalningar mellan varandra eftersom svenska staten står som garant för pengarnas värde.

RIX-RTGS är uppbyggt för att kunna hantera stora betalningar mellan deltagarna. Dagligen omsätts cirka 670 miljarder kronor i RIX och medelvärdet på en betalning som skickas genom systemet är cirka 35 miljoner kronor.

Hur fungerar avvecklingen i RIX-RTGS?

Överföringar mellan de konton som deltagarna har i RIX-RTGS görs elektroniskt och enligt principen om "bruttoavveckling i realtid" (real time gross settlement, RTGS). Det innebär att överföringarna görs en och en och att de pengar som kommer in på kontona omedelbart blir tillgängliga för andra överföringar.

Det finns också funktioner i RIX-RTGS som innebär att det går att göra flera överföringar samtidigt genom att de kvittas mot varandra. På så sätt ökar effektiviteten i systemet. RIX-RTGS är alltså ett hybridsystem som både drar nytta av de fördelar som bruttoavveckling innebär – att riskerna minskar – och den likviditetsbesparing det innebär när överföringar kvittas mot varandra. För att främja säkerheten och effektiviteten i systemet kan Riksbanken ge kredit under dagen, så kallad intradagskredit, i RIX-RTGS. Kredit beviljas dock endast mot betryggande säkerheter.

RIX-INST

RIX-RTGS är öppet vardagar klockan 7-18. När RIX är stängt hanteras inga betalningar och bankerna behöver vänta tills RIX öppnar igen innan betalningarna kan avvecklas. För att möta framtidens krav och se till att betalningar kan ske säkert och effektivt även framöver kompletterar Riksbanken dagens RIX-RTGS med en ny tjänst, RIX-INST, som gör att betalningar kan avvecklas mellan banker i realtid dygnet runt och året om i centralbankspengar. Riksbanken har ingått ett avtal med eurosystemet om att använda plattformen TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) som gör det möjligt att avveckla omedelbara betalningar i svenska kronor i centralbankspengar. Implementeringen av den nya tjänsten pågår. Mer information finns på sidan Ny tjänst i RIX för omedelbara betalningar.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-09-14

Kort video om betalningssystemet RIX

För att se till att betalningar kan ske säkert och effektivt även framöver vill Riksbanken att det ska gå att göra sekundsnabba betalningar, dygnet runt, i Riksbankens betalningssystem RIX.