Styrning och kontroll av Swestr

Riksbanken är administratör av den transaktionsbaserade referensräntan Swestr (Swedish krona Short Term Rate). Det innebär att Riksbanken har ansvaret för styrning och kontroll av Swestr, samt att Riksbanken ansvarar för att samla in transaktionsdata och beräkna och publicera räntan.

Testperiod för Swestr

Under en cirka sex månader lång testperiod, med start den 27 januari 2021, kommer en preliminär notering för Swestr att publiceras varje svensk bankdag. Swestr ska inte användas i finansiella kontrakt under testperioden.

Internationella principer och praxis

2013 publicerade den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, 19 principer för finansiella referensvärden. Principerna omfattar bland annat vilka data som bör ligga till grund för beräkningar av en referensränta, hur dokumentationen och transparens kring beräkningarna bör se ut, samt vägledning om hur administratörens interna övervakning bör utformas. Iosco-principerna låg sedan till grund för det regelverk för referensräntor som svenska marknadsaktörer är bundna att följa, nämligen EU:s så kallade benchmarkförordning som trädde i kraft 2018.

I de fall det är en centralbank som är administratör av en referensränta är de uttryckligt undantagna från såväl benchmarkförordningen som Iosco-principerna. Inte desto mindre har de centralbanker som tillhandahåller referensräntor valt att i tillämpliga delar följa och utvärdera sig själva mot Iosco-principerna; en internationell praxis som även Riksbanken valt att följa.  

Övervakningskommitté

Riksbanken kommer att inrätta en intern övervakningskommitté som ska övervaka att Swestr lever upp till tillämpliga delar av Iosco-principerna. En intern övervakningskommitté är i linje med Iosco-principerna och internationell praxis. Övervakningskommittén är organisatoriskt åtskild från den del av Riksbanken som är administratör av Swestr.

Rådgivande grupp

Riksbanken kommer löpande att utvärdera hur Swestr fungerar, och om det finns behov av att göra ändringar exempelvis i hur vi beräknar och publicerar Swestr. Med anledning av detta arbete sätter Riksbanken upp en rådgivande grupp. Gruppen ska bland annat ha till uppgift att bedöma om Swestr är representativ för räntan på den underliggande marknaden och se över och ge råd kring det ramverk som Riksbanken har satt upp för referensräntan.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-01-27