Styrning och kontroll av Swestr

Riksbanken är administratör av den transaktionsbaserade referensräntan Swestr (Swedish krona Short Term Rate). Det innebär att Riksbanken har ansvaret för styrning och kontroll av Swestr, samt att Riksbanken ansvarar för att samla in transaktionsdata och beräkna och publicera räntan.

Internationella principer och praxis

2013 publicerade den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, 19 principer för finansiella referensvärden. Principerna omfattar bland annat vilka data som bör ligga till grund för beräkningar av en referensränta, hur dokumentationen och transparens kring beräkningarna bör se ut, samt vägledning om hur administratörens interna övervakning bör utformas. Iosco-principerna låg sedan till grund för det regelverk för referensräntor som svenska marknadsaktörer är bundna att följa, nämligen EU:s så kallade benchmarkförordning som trädde i kraft 2018.

I de fall det är en centralbank som är administratör av en referensränta är de uttryckligt undantagna från såväl benchmarkförordningen som Iosco-principerna. Inte desto mindre har de centralbanker som tillhandahåller referensräntor valt att i tillämpliga delar följa och utvärdera sig själva mot Iosco-principerna; en internationell praxis som även Riksbanken valt att följa.  

Med utgångspunkt i Iosco-principerna har Riksbanken etablerat en intern organisation och arrangemang för styrning och kontroll för Swestr samt för genomsnittsräntor och index. Avdelningen för marknader (AFM) operationaliserar Riksbankens roll som administratör för dessa, medan avdelningen för finansiell stabilitet (AFS) ansvarar för Riksbankens interna övervakning av Swestr.

Riksbanken har även etablerat en struktur av styrande dokument för Swestr, där direktionen bland annat har beslutat om en policy och en regel. Informationen samlas även i informationsdokumentet Swestr – Samlad information om Sveriges Riksbanks ramverk för Swestr.

Riksbanken intygar årligen att Iosco-principerna efterlevs i tillämpliga och relevanta delar. Detta dokument beskriver även hur Riksbanken implementerar respektive princip i arbetet med Swestr, genomsnittsräntor och index.

Övervakningskommitté

Riksbanken har inrättat en intern övervakningskommitté som ska övervaka att Swestr lever upp till tillämpliga och relevanta delar av Iosco-principerna. En intern övervakningskommitté är i linje med Iosco-principerna och internationell praxis. Övervakningskommittén är organisatoriskt åtskild från den del av Riksbanken som är administratör av Swestr.

Rådgivande grupp

Riksbanken kommer löpande att utvärdera hur Swestr fungerar, och om det finns behov av att göra ändringar exempelvis i hur vi beräknar och publicerar Swestr. Med anledning av detta arbete har Riksbanken satt upp en rådgivande grupp. Gruppen har bland annat till uppgift att bedöma om Swestr är representativ för räntan på den underliggande marknaden och se över och ge råd kring det ramverk som Riksbanken har satt upp för referensräntan.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-01-02