Erbjuda krediter

Riksbanken får ge generellt likviditetsstöd för att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet i Sverige i form av krediter i svensk och utländsk valuta mot betryggande säkerhet.

Möjliga mottagare av dessa krediter är finansiella företag som står under Finansinspektionens tillsyn, utländska finansiella företag som står under motsvarande tillsyn i sitt hemland och bedriver verksamhet från filial i Sverige, samt svenska och utländska centrala motparter som bedriver verksamhet i Sverige.

Med säkerheter avses exempelvis panträtt i finansiella instrument och pantsättning av fordringar på Riksbanken eller andra centralbanker. I krissituationer kan Riksbanken även behöva godta mindre säkra och mindre likvida tillgångar som säkerhet. För att uppfylla kravet på betryggande säkerhet kan Riksbankens då istället kräva mer säkerheter för ett givet kreditbelopp, det vill säga göra ett värderingsavdrag.

Villkoren i övrigt för krediterna (exempelvis volymer, ränta och löptid) bestäms av Riksbanken utifrån omständigheterna i den specifika situationen. Eftersom finansiella kriser är extraordinära situationer är det inte lämpligt att villkoren specificeras närmare på förhand. För att åtgärden ska bli verkningsfull måste Riksbanken beakta och väga samman många olika aspekter. Utöver den kortsiktiga målsättningen att stötta det finansiella systemet behöver de långsiktiga effekterna beaktas. Ett för generöst agerande kan leda till att vissa aktörer gynnas på ett olämpligt sätt och ett ökat risktagande på marknaden. Krediternas prissättning och Riksbankens krav på säkerheter anpassas därför för att stävja sådana effekter.

Före beslut om att ge krediter för att motverka allvarliga störningar kan Riksbanken behöva inhämta EU-kommissionens godkännande samt göra en proportionalitetsbedömning. Risktagande i samband med en finanskris kan vara förenligt med proportionalitetsprincipen med tanke på de stora samhällsekonomiska värden som står på spel. Riksbankens ska också som huvudregel inför ett beslut om att ge krediter för att motverka allvarliga störningar ge Finansinspektionen och Riksgäldskontoret tillfälle att yttra sig.

Riksbanken har vid finansiell oro eller kris även möjlighet att ge kredit i penningpolitiskt syfte.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-02