Penningpolitiskt beslut: Nollränta och värdepappersköp för inflation varaktigt nära 2 procent

Pressmeddelande Smittspridningen av coronaviruset har minskat och det ekonomiska läget ser ljusare ut. Men pandemin är inte över och inflationstrycket är fortfarande måttligt. Genom att föra en expansiv penningpolitik bidrar Riksbanken till en fortsatt god utveckling i ekonomin och till att inflationen varaktigt kan vara nära målet. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och att Riksbanken under årets fjärde kvartal ska fortsätta att köpa värdepapper inom ramen om 700 miljarder kronor.

Stigande optimism men stor skillnad i vaccinationsgrad mellan olika länder

Pandemins grepp om världsekonomin har lättat och återhämtningen är på god väg. Allt fler är vaccinerade mot covid-19, smittspridningen har minskat och restriktioner har börjat avvecklas. Men pandemin är inte över och nya varianter av viruset skapar osäkerhet och risk för bakslag. Återhämtningen går också i olika takt i olika delar av världen. Priserna på råvaror, andra insatsvaror och transporter har stigit kraftigt. Men det bedöms få en måttlig och övergående effekt på konsumentpriserna.

Snabb återhämtning men måttligt inflationstryck

Med hjälp av ett omfattande ekonomisk-politiskt stöd har svensk ekonomi klarat sig förhållandevis väl genom krisen. Tillverkningsindustrin återhämtade snabbt större delen av förra årets kraftiga fall. Men den ekonomiska aktiviteten hålls tillbaka eftersom vissa delar av hushållens konsumtion fortfarande begränsas av restriktioner. När dessa väl dras tillbaka tar konsumtionen fart, och det bidrar till att svensk ekonomi växer ovanligt snabbt en tid. Läget på arbetsmarknaden är fortfarande svagare än normalt, även om det har förbättrats de senaste månaderna.

Inflationstrycket är måttligt men väntas stiga de kommande åren när konjunkturen blir allt starkare. Den expansiva penningpolitiken bidrar till att stärka konjunkturen och är således en förutsättning för att inflationen mer varaktigt ska vara nära målet på 2 procent.

Det behövs uthållighet i penningpolitiken

Riksbanken fortsätter att köpa värdepapper och att erbjuda likviditet inom alla de program som lanserats. Direktionen har beslutat att Riksbanken under fjärde kvartalet ska köpa obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 68,5 miljarder kronor. Detta innebär att köptakten fortsätter att trappas ner men att ramen för tillgångsköpen på 700 miljarder kronor kommer att utnyttjas fullt ut fram till slutet av 2021. Innehavet väntas upprätthållas åtminstone under 2022. Direktionen har också beslutat att behålla reporäntan på noll procent. Reporäntan väntas vara kvar på noll procent under hela prognosperioden.

Omfattande ekonomisk-politiskt stöd

Det låga ränteläget och de starka offentliga finanserna i Sverige gör det möjligt att fortsätta att ge ett omfattande ekonomisk-politiskt stöd till ekonomin. Penningpolitiken behöver fortsatt ge stöd till den ekonomiska aktiviteten. Direktionen kan sänka reporäntan eller på annat sätt göra penningpolitiken mer expansiv om inflationsutsikterna försvagas. Det gäller särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat. En mindre expansiv penningpolitik kan bli motiverad om inflationen annars påtagligt och varaktigt skulle riskera att överstiga målet.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
  2020 2021 2022 2023 2024 kv3**
KPI 0,5 (0,5) 1,6 (1,4) 1,7 (1,5) 1,8 (1,7) 2,3
KPIF 0,5 (0,5) 1,8 (1,5) 1,7 (1,4) 1,8 (1,7) 2,1
BNP −2,8 (−2,8) 4,2 (3,7) 3,7 (3,6) 1,9 (2,0) 1,8
Arbetslöshet, procent 8,3 (8,3) 8,7 (8,6) 7,4 (7,7) 7,1 (7,4) 6,9
Reporänta, procent 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0

* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2021 inom parentes.
** Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 3 2024.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan*
  2021 kv2 2021 kv3 2021 kv4 2022 kv3 2023 kv3 2024 kv3
Reporänta 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00

* Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2021 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 7 juli. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 12 juli. Mer information om Riksbankens åtgärder finns i protokollsbilagor på www.riksbank.se. En digital pressträff med riksbankschef Stefan Ingves hålls idag klockan 11.00. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se. Föranmälda journalister kan ställa frågor via Zoom. Presslegitimation eller liknande krävs. Anmälan sker till Susanne Meyer på presstjänsten via telefon 08-787 0200 eller mejl susanne.meyer@riksbank.se senast den 1 juli klockan 10.00.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-07-01