Riksbanken inleder köpen av företagsobligationer i september

Pressmeddelande Riksbankens direktion har fattat beslut om att inleda köpen av företagsobligationer den vecka som börjar med den 14 september 2020. Köpen håller nere företagens finansieringskostnader och stärker Riksbankens förmåga att agera om kreditförsörjningen till företag försämras ytterligare till följd av coronapandemin.

Den 30 juni 2020 beslutade direktionen att Riksbanken inom ramen för programmet för obligationsköp mellan den 1 september 2020 och den 30 juni 2021 skulle erbjuda sig att köpa företagsobligationer till ett nominellt belopp om 10 miljarder kronor. Läget på de finansiella marknaderna har successivt förbättrats sedan i våras men bedöms fortfarande vara skört. Skulle turbulensen återkomma riskerar kreditförsörjningen i den svenska ekonomin att snabbt försämras, vilket kan leda till långvarigt negativa konsekvenser för produktionen och sysselsättningen med fallande inflation som följd.

Köpen av företagsobligationer ingår i Riksbankens program för köp av obligationer som introducerades i mars 2020. De utgör ett komplement till Riksbankens köp av företagscertifikat som fortlöper sedan april 2020.

Svenska icke-finansiella företag finansierar sin verksamhet i allt större utsträckning genom att ge ut certifikat och obligationer. Den svenska marknaden för företagsobligationer fungerar idag på ett tillfredställande sätt men bedöms fortfarande vara sårbar om krisen förvärras och oron tilltar. Köpen av företagsobligationer och de redan pågående köpen av företagscertifikat håller nere företagens finansieringskostnader och stärker Riksbankens förmåga att agera om kreditförsörjningen till företag försämras.

Direktionen har därför beslutat att Riksbanken ska påbörja köp av företagsobligationer under den vecka som börjar den 14 september 2020. För dessa köp gäller följande förutsättningar:

  • De inledande köpen kommer att ske genom bilaterala förfaranden som är den vanligaste formen av köp på den svenska marknaden för företagsobligationer.
  • Köpen kan i ett senare skede även komma att ske genom anbudsförfarande.
  • Köpen kommer att ske på andrahandsmarknaden från Riksbankens penningpolitiska motparter och omfatta icke efterställda företagsobligationer utgivna av företag med ett kreditbetyg motsvarande Baa3/BBB- eller högre med en återstående löptid upp till fem år.
  • Riksbanken kommer att begränsa sitt innehav av företagsobligationer till högst 50 procent av ett enskilt företags totala utestående volym av företagsobligationer i svenska kronor och högst 50 procent av en enskild obligationsutgåva.

Riksbanken arbetar med att utveckla metoder för att identifiera risker förknippade med hållbarhet som kan påverka förutsättningarna för Riksbanken att fullgöra sitt uppdrag. Riksbanken kan därför framöver även komma att ta hänsyn till hållbarhet när det gäller valet av företagsobligationer. Riksbanken avser också, i takt med att data blir tillgängliga, mäta och redovisa utsläpp av växthusgaser i den portfölj av företagsobligationer som byggs upp.

Det råder fortsatt mycket stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen och läget på finansiella marknader både i Sverige och i andra länder. Riksbanken står därför beredd att besluta om ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs, även mellan ordinarie penningpolitiska möten.

Mer detaljerad information finns i protokollsbilagan ”Köp av företagsobligationer som en penningpolitisk åtgärd”.

Villkoren för bilaterala förfaranden följer av tillämpliga bestämmelser i Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-09-01