Nollränta och utökade värdepappersköp

Pressmeddelande Den ökade smittspridningen och de skärpta restriktionerna innebär att det blir en ny nedgång i svensk ekonomi. För att ge ytterligare stöd i en osäker tid, förbättra förutsättningarna för en återhämtning och bidra till att inflationen stiger mot målet på 2 procent har direktionen beslutat att utöka och förlänga Riksbankens värdepappersköp från 500 upp till 700 miljarder kronor fram till den 31 december 2021. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på den nivån de kommande åren. Genom att utöka och förlänga värdepappersköpen skapar Riksbanken en trygghet i att det kommer att finnas omfattande penningpolitiskt stöd så länge som det behövs.

Smittspridningen ökar – ny nedgång i svensk ekonomi

Coronapandemin fortsätter att dominera utvecklingen i världsekonomin. En andra våg av smittspridning sköljer nu över många länder och man har infört skärpta restriktioner för att dämpa smittan. Den redan hårt drabbade tjänstesektorn påverkas särskilt av restriktionerna. Tillväxtprognoserna är nedreviderade för det närmaste halvåret, för både omvärlden och Sverige. Även inflationsutsikterna bedöms vara lite svagare kommande år.

När smittspridridningen väl minskar och restriktionerna dras tillbaka börjar ekonomin återhämta sig igen. Utvecklingen under sommaren visade att efterfrågan då snabbt kan komma tillbaka. Men efter en så här djup kris kan man förvänta sig att det tar tid innan BNP är tillbaka på samma nivå som före krisen. Riksbankens bedömning är, precis som i den penningpolitiska rapporten i september, att det dröjer till 2023 innan KPIF-inflationen mer varaktigt är nära 2 procent igen.

Tillgångsköpen förlängs och ramen utökas

För att förbättra förutsättningarna för en återhämtning har direktionen beslutat att utöka ramen för Riksbankens värdepappersköp med 200 miljarder kronor, till ett sammanlagt nominellt belopp om upp till 700 miljarder kronor, och att förlänga köpprogrammet till den 31 december 2021. Direktionen har också beslutat att öka takten i värdepappersköpen under första kvartalet 2021 jämfört med fjärde kvartalet 2020. Programmet inkluderar nu även statsskuldsväxlar och gröna stats- och kommunobligationer för att genomslaget på räntorna ska bli så brett som möjligt. Direktionen har dessutom beslutat att Riksbanken endast ska erbjuda sig att köpa företagsobligationer utgivna av företag som lever upp till internationella normer och standarder för hållbarhet. Riksbanken fortsätter samtidigt att erbjuda likviditet inom alla de program som lanserats hittills under året. Reporäntan hålls oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på den nivån de kommande åren.

Med åtgärderna bidrar Riksbanken till låga räntor och till att de finansiella marknaderna fungerar och inte orsakar ytterligare osäkerhet i det redan ansträngda läget. På så sätt underlättas den ekonomiska återhämtningen och detta bidrar till att inflationen stiger mot målet på 2 procent.

Omfattande ekonomisk-politiskt stöd under lång tid

Det kommer att behövas ett omfattande ekonomisk-politiskt stöd under lång tid, från både finans- och penningpolitiken. Kombinationen av lämpliga penningpolitiska åtgärder utvärderas kontinuerligt och anpassas till den ekonomiska utvecklingen. Riksbanken är beredd att fortsätta använda de verktyg som står till buds för att ge stöd till ekonomin och inflationen. Reporäntan kan sänkas om det bedöms vara verkningsfullt, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
  2019 2020 2021 2022 2023
KPI 1,8 (1,8) 0,4 (0,6) 0,8 (1,1) 1,2 (1,3) 1,8
KPIF 1,7 (1,7) 0,4 (0,5) 0,9 (1,2) 1,2 (1,3) 1,7
BNP 1,3 (1,3) −4,0 (−3,6) 2,6 (3,7) 5,0 (3,7) 2,2
Arbetslöshet, procent 6,8 (6,8) 8,4 (8,6) 9,4 (9,2) 8,5 (8,4) 7,7
Reporänta, procent −0,3 (−0,3) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0

*Årlig procentuell förändring respektive procent, årsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2020 inom parentes.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan*
  2020 kv3 2020 kv4 2021 kv4 2022 kv4 2023 kv4
Reporänta 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00

*Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2020 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Vice riksbankscheferna Anna Breman och Martin Flodén reserverade sig mot beslutet att utöka programmet för Riksbankens värdepappersköp med 200 miljarder kronor och att inkludera statsskuldväxlar i programmet. Breman förespråkade att programmet istället skulle utökas med 100 miljarder kronor under andra halvåret 2021. Flodén menade att Riksbanken borde utlova att penningpolitiken kommer att förbli expansiv så länge det behövs utan att nu besluta om köpbelopp för andra halvåret 2021. De stödde övriga beslut vid dagens möte.

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 2 december. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 7 december. Mer information om värdepappersköpen finns i protokollsbilagan på www.riksbank.se.

En digital pressträff med riksbankschef Stefan Ingves hålls idag 11:00. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se. Föranmälda journalister kan ställa frågor via Zoom. Presslegitimation eller liknande krävs. Anmälan sker till Susanne Meyer på presstjänsten via telefon 08-787 0200 eller mejl susanne.meyer@riksbank.se senast den 26 november klockan 10.00.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-11-26