Ytterligare åtgärder för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin

Pressmeddelande För att mildra effekterna på den svenska ekonomin och motverka den pågående marknadsoron har Riksbankens direktion, på ett extrainsatt penningpolitiskt möte, beslutat om nya åtgärder. Riksbanken kommer att möjliggöra lån i amerikanska dollar så att tillgången till en av de viktigaste valutorna för svenska företag är fortsatt god. För att ge banker större möjlighet att låna i Riksbanken tas begränsningsregler för bostadsobligationer (säkerhetsställda obligationer) bort. Slutligen avser Riksbanken nu även att köpa företagspapper.

Riksbanken erbjuder lån i amerikanska dollar

God tillgång till både kronor och dollar är viktigt för att dämpa konsekvenserna på produktion och sysselsättning i spåren av coronapandemin. Centralbanker runtom i världen har därför vidtagit ett antal åtgärder för att underlätta situationen.

Riksbanken kommer nu att erbjuda lån i amerikanska dollar mot säkerhet. Rambeloppet är 60 miljarder dollar för perioden 19 mars 2020 till och med 18 september 2020. Ett första anbudstillfälle om 10 miljarder amerikanska dollar kommer att äga rum under nästa vecka.

”För att hantera den ansträngda situationen på de finansiella marknaderna har Riksbanken och andra centralbanker beslutat att möjliggöra utlåning av dollar till bankerna. Med den här åtgärden motverkar vi den pågående marknadsoron. Riksbanken står beredd att vidta ytterligare åtgärder om så behövs”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

Ändrade regler för säkerheter

Riksbanken har beslutat att ta bort begränsningsregler för säkerställda obligationer. Detta för att ge motparterna möjlighet att använda betydligt fler säkerställda obligationer för kredit hos Riksbanken samt bidra till att funktionaliteten på marknaden för säkerställda obligationer förbättras.

Beslutet innebär att

  • den tillåtna andelen säkerställda obligationer av en motparts totala säkerhetsmassa vid krediter hos Riksbanken ökar från nu gällande 80 procent till 100 procent,
  • det tillåtna säkerhetsvärdet för säkerställda obligationer utgivna av en enskild emittent, eller grupp av enskilda emittenter, höjs från 50 procent till 100 procent, samt att
  • Riksbanken accepterar säkerställda obligationer emitterade av motparten, eller av motparten närstående, som säkerhet för kredit i Riksbanken.

Riksbanken avser att köpa företagspapper

Inom ramen för beslutet om att köpa ytterligare värdepapper för upp till 300 miljarder svenska kronor i år avser Riksbanken att även inkludera köp av värdepapper utgivna av icke-finansiella företag.

Den ekonomiska utvecklingen och läget på finansiella marknader, i både Sverige och andra länder, försämras nu mycket snabbt. Riksbanken står mot den bakgrunden beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs, även mellan ordinarie penningpolitiska möten. Alla Riksbankens verktyg kan användas. Hur verktygen kommer att användas beror på den fortsatta utvecklingen.

Mer information om dollarkreditens utformning och tidpunkt för första auktionen samt köpen av företagspapper kommer inom kort att lämnas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-19