Penningpolitiskt beslut: Värdepappersköp och nollränta ger stöd åt återhämtningen och inflationen

Pressmeddelande Trots att spridningen av coronaviruset har ökat igen har svensk ekonomi utvecklats förhållandevis väl, stöttad av omfattande ekonomisk-politiska åtgärder. Konjunkturutsikterna ser lite ljusare ut nu än i februari men pandemin är inte över och inflationstrycket är fortsatt lågt. För att ge stöd åt ekonomin och för att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet på 2 procent behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbanken fortsätter därför att köpa värdepapper inom ramen om 700 miljarder kronor. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent.

Ljusare utsikter för den globala konjunkturen

Trots att smittspridningen har ökat under våren är världsekonomin på god väg att återhämta sig, inte minst tack vare de stora finans- och penningpolitiska stöden. Världshandeln och industriproduktionen har snabbt kommit tillbaka efter de kraftiga fallen förra året, men delar av tjänstebranscherna tyngs fortfarande av restriktionerna. Allt fler människor vaccineras och så snart restriktionerna lättas finns det goda förutsättningar för att efterfrågan i de hårt drabbade kontaktintensiva tjänstebranscherna snabbt ska återvända. Men osäkerheten är fortsatt stor och hastigheten i återhämtning kommer att variera avsevärt mellan olika sektorer och länder.

Fram mot sommaren väntas BNP-tillväxten växla upp i både omvärlden och Sverige. Skillnaderna mellan olika sektorer och grupper på arbetsmarknaden väntas dock vara fortsatt stora. Riksbanken bedömer att den samlade ekonomiska aktiviteten i Sverige närmar sig mer normala nivåer mot slutet av året. Arbetsmarknaden stärks och när resursutnyttjandet ökar finns också förutsättningar för att inflationen stiger. Det dröjer dock innan inflationen mer varaktigt är nära målet på 2 procent.

Penningpolitiken behöver vara uthållig

I en tid av osäkerhet har Riksbankens åtgärder bidragit till att ränteläget hålls lågt och att kreditförsörjningen fungerar väl, vilket har mildrat pandemins effekter på ekonomin. Återhämtningen i den svenska ekonomin är på god väg men det krävs en fortsatt expansiv penningpolitik de kommande åren för att ge stöd åt ekonomin och för att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet. Riksbanken fortsätter därför att köpa tillgångar inom ramen om 700 miljarder kronor och att erbjuda likviditet inom alla de program som lanserats. Direktionen bedömer att ramen för tillgångsköpen kommer att utnyttjas fullt ut fram till slutet av 2021 och att innehavet upprätthålls under åtminstone 2022. Direktionen har nu beslutat hur köpen ska fördela sig mellan olika tillgångar under tredje kvartalet 2021 och att reporäntan lämnas oförändrad på noll procent. Reporäntan väntas vara kvar på den nivån under prognosperioden.

Omfattande ekonomisk-politiskt stöd under lång tid

Det kommer att behövas ett omfattande ekonomisk-politiskt stöd under lång tid, från både finans- och penningpolitiken. Riksbanken kommer att fortsätta att utforma penningpolitiken så att den stöttar återhämtningen och inflationen så länge det behövs. Tillgångsköp och åtgärder som främjar kreditgivningen i ekonomin är fortsatt viktiga verktyg. Det är också fullt möjligt att sänka reporäntan, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat. Kombinationen av lämpliga penningpolitiska åtgärder utvärderas kontinuerligt och anpassas till den ekonomiska utvecklingen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
  2020 2021 2022 2023 2024 kv2**
KPI 0,5 (0,5) 1,4 (1,3) 1,5 (1,3) 1,7 (1,8) 2,1
KPIF 0,5 (0,5) 1,5 (1,5) 1,4 (1,3) 1,7 (1,7) 2,0
BNP −2,8 (−2,8) 3,7 (3,0) 3,6 (3,9) 2,0 (2,4) 2,0
Arbetslöshet, procent 8,3 (8,3) 8,6 (8,5) 7,7 (7,9) 7,4 (7,4) 7,2
Reporänta, procent 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0

*Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde.
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2021 inom parentes.
**Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 2 2024.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan*
  2021 kv1 2021 kv2 2022 kv2 2023 kv2 2024 kv2
Reporänta 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00

*Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2021 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 28 april. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 10 maj. Mer information om Riksbankens åtgärder finns i protokollsbilagor på www.riksbank.se.

En digital pressträff med riksbankschef Stefan Ingves hålls idag klockan 11.00. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se. Föranmälda journalister kan ställa frågor via Zoom. Presslegitimation eller liknande krävs. Anmälan sker till Susanne Meyer på presstjänsten via telefon 08-787 0200 eller mejl susanne.meyer@riksbank.se senast den 27 april klockan 10.00.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-04-27