Penningpolitiskt beslut: Nollränta och oförändrat innehav av värdepapper

Pressmeddelande Konjunkturen är stark och inflationen har stigit snabbt, till stor del drivet av stigande energipriser. Riksbanken bedömer att inflationen faller tillbaka under nästa år. Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och att under första kvartalet 2022 köpa obligationer för att kompensera för kommande förfall i Riksbankens värdepappersinnehav. Direktionens prognos är att innehavet kommer att vara ungefär oförändrat under 2022, vartefter det gradvis minskar, och att reporäntan höjs under senare delen av 2024. Med en sådan penningpolitik väntas inflationen vara vid målet på sikt.

Stark konjunktur och inflation tillfälligt över målet

På flera håll i världen ökar smittspridningen och vissa restriktioner har återinförts. De kraftiga fallen i BNP i början av pandemin är i huvudsak återhämtade, både i omvärlden och i Sverige. De tvära kast i efterfrågan som följde när stora delar av samhällslivet först stängdes ner och sedan öppnades upp igen har skapat flaskhalsar. Till exempel har råvarupriserna stigit, företagen har problem med leveranser och det råder brist på arbetskraft i delar av tjänstesektorn. Detta skapar motvind för tillväxten på kort sikt och har, i kombination med snabbt stigande energipriser, lett till att inflationen stigit på många håll i världen.

Svensk inflation var 3,1 procent i oktober. Riksbanken bedömer att inflationen faller tillbaka under nästa år. Det viktigaste skälet är att energipriserna inte väntas stiga lika snabbt nästa år. Ett annat skäl till att inflationen avtar är att flaskhalsarna löses upp när tillväxten går in i en lugnare fas. För att inflationen ska vara nära målet på sikt krävs att kostnadstrycket ökar mer bestående. Därför behövs ett fortsatt stöd från penningpolitiken.

Med stöd av penningpolitiken väntas inflationen vara vid målet på sikt

Direktionen har beslutat att behålla reporäntan på noll procent. Det program för köp av värdepapper som inleddes i mars 2020 löper ut den 31 december 2021. För att kompensera för kommande förfall i värdepappersportföljen har direktionen nu beslutat att Riksbanken ska köpa obligationer för 37 miljarder kronor under första kvartalet 2022.

Direktionens prognos är att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022 och att det därefter gradvis minskar. Prognosen är också att reporäntan höjs under senare delen av 2024. Med en sådan penningpolitik väntas inflationen vara vid målet även på sikt.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
  2020 2021 2022 2023 2024 2024 kv 4**
KPI 0,5 2,1 (2,0) 2,3 (2,1) 1,9 (1,8) 2,2 2,4
KPIF 0,5 2,3 (2,3) 2,2 (2,1) 1,8 (1,8) 2,1 2,1
BNP −2,8 4,7 (4,7) 3,8 (3,6) 2,0 (2,0) 1,5 1,6
Arbetslöshet 8,3 8,9 (8,8) 7,7 (7,6) 7,2 (7,2) 7,1 7,0
Reporänta 0,0 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,1 0,2

* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2021 inom parentes.

** Procentuell förändring i kalenderkorrigerad BNP jämfört med motsvarande kvartal föregående år respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan*
  2021 kv 3 2021 kv 4 2022 kv 4 2023 kv 4 2024 kv 4
Reporänta 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,19

* Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i september 2021 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 1 december. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 6 december. Mer information om direktionens beslut finns i protokollsbilagan på riksbank.se. En digital pressträff med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik hålls idag klockan 11:00. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se. Föranmälda journalister kan ställa frågor via Zoom. Presslegitimation eller liknande krävs. Anmälan sker till Susanne Meyer på presstjänsten via telefon 08-7870200 eller via mejl susanne.meyer@riksbank.se senast den 25 november klockan 10:00.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-11-25